Actueel

Indieningsvereisten vergunningaanvragen Wet natuurbescherming omtrent stikstof

- uur

Om aanvragers van een Wnb-vergunning waarbij sprake is van stikstof depositie te helpen, hebben wij het document Indieningsvereisten aanvraag vergunning Wnb opgesteld. In dit document is vastgelegd welke informatie minimaal bij een aanvraag voor een vergunning geleverd moet worden. Door de minimale eisen bij de aanvraag in te dienen, kan de vergunningprocedure efficiënter door ons worden afgehandeld.

Het afgelopen jaar is, met het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), veel veranderd in het beleid voor de uitvoering van de Wnb voor stikstof-emissies. Bijvoorbeeld met de inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof is de vergunningplicht op grond van de Wnb beperkt tot projecten die significant negatieve gevolgen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden. De vergunningplicht voor projecten en andere handelingen die een verslechtering (maar geen significante gevolgen) kunnen hebben, is komen te vervallen. 

Dit nieuwe beleid heeft invloed op de eisen die aan een aanvraag voor een dergelijke vergunning worden gesteld. Deze ontwikkeling leidt momenteel tot veel onduidelijkheden bij initiatiefnemers. Daarmee zorgen onvolledige aanvragen voor een vertragende afhandeling van de procedure. Op basis van een niet-ontvankelijke aanvraag kan namelijk geen depositieruimte worden toegedeeld in het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Met het document Indieningsvereisten aanvraag vergunning Wnb hopen wij u zo goed mogelijk op weg te helpen. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het aanvraagproces? Lees dan verder op: Alles over Aanvragen