Actueel

Honderdste pre-advies voor Landal GreenParks

Honderdste pre-advies voor Landal GreenParks

- 15:00 uur

Landal GreenParks heeft het 100e pre-advies van het Kernteam EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) in ontvangst genomen. Het bedrijf heeft een uitgebreid energieonderzoek uitgevoerd op alle 9 parkvestigingen. Tevens is een plan van aanpak voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen per vestiging opgenomen in de EED-auditrapportage. Landal is ambitieus ten aanzien van de energiebesparing op haar bungalowparken. Reden genoeg voor het Kernteam EED om de bevoegde gezagen te adviseren en akkoord te gaan met het onderzoek dat het bedrijf naar de besparingsopties heeft uitgevoerd. 

In 2012 is de EED vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Grote ondernemingen zijn verplicht om iedere vier jaar voor al hun vestigingen audits uit te voeren naar de mogelijkheden van de energiebesparingsverplichting en vervoersmanagement. Een grote onderneming is gedefinieerd als meer dan 250 werknemers; of is gerelateerd aan bedrijfsresultaten waarbij een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van € 43 miljoen of meer in Nederland wordt gerealiseerd. Zoals concerns met meerdere in Nederland verspreide vestigingen.

Het uiteindelijke doel van energiebesparing is dat instellingen, bedrijven en overheden energieneutraal te werk gaan. De bevoegdheid voor de beoordeling van de audits van winkelketens ligt bij meerdere omgevingsdiensten en gemeenten. Het Kernteam EED is opgericht om deze audits centraal te beoordelen en waar nodig aan te vullen met adviezen richting deze organisaties en het bevoegd gezag. Door gezamenlijke afspraken te maken als Kernteam EED streeft men integraal naar een gelijk speelveld voor grote concerns als het gaat om controles, aanpak en beoordeling en om zo te komen tot een hoger energiebesparingspotentieel. 
 
In het geval van Landall GreenParks komt de energiebesparing, met het totale pakket aan maatregelen, hiermee op 388.765 m3 gas en 569.616 kWh elektriciteit. Dit is 1.030 ton CO2 besparing.
 
Het Kernteam heeft al meer dan 15.000 vestigingen in Nederland beoordeeld op de energiebesparingsverplichting en vervoersmanagement en bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de gemeente Utrecht, Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied, DCMR (Dienst centraal milieubeheer Rijnmond), OD Haaglanden, OD West-Holland en OD Midden-Holland. 
 
Klik voor meer informatie over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) of het Kernteam EED.