Actueel

Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd

Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd

- 10:15 uur
De afgelopen jaren werd het oppervlaktewater in glastuingebieden steeds iets schoner. Al sinds 2013 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden samen met haar handhavingspartners, het Hoogheemraadschap van Delfland en de afdeling Riolering en waterbeheersing van de gemeente Westland de handen ineen geslagen om omissies ten aanzien van het gebruik van de riolering, het lozen op het oppervlaktewater en de bodem en andere onwenselijke waterstromen in de glastuinbouwsector te voorkomen. Dit wordt gedaan met de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’. 
 
Wat is de gebiedsgerichte aanpak? 
Voorafgaand aan ieder kalenderjaar beoordelen de handhavingspartners welke polders het meest vervuild zijn. Vervolgens worden de bedrijven in de betreffende polder geselecteerd waar gezamenlijke controlebezoeken zullen worden uitgevoerd. Er wordt een ondernemersavond georganiseerd om iedere ondernemer waar een bezoek gepland staat te informeren over het waarom en hoe van het project. Ook LTO neemt deel aan deze avonden. Tijdens de controles worden de waterstromen, tezamen met de ondernemer, in kaart gebracht en wordt voorlichting gegeven. Daar waar onwenselijkheden en overtredingen worden geconstateerd wordt de ondernemer aangeschreven tot herstel. 
 
Resultaten
Afgelopen jaren werd het oppervlaktewater in glastuingebieden steeds iets schoner. In 2016 viel de kwaliteitsverbetering van het water tegen. Dit lijkt nu een eenmalige terugval te zijn geweest. Het Hoogheemraadschap heeft namelijk bekend gemaakt dat de resultaten in 2017 wederom een opwaartse lijn laten zien. 
 
De ODH is trots dat zij heeft kunnen bijdragen aan deze verbetering en zal de komende jaar met haar samenwerkingspartners blijven werken aan de verbetering van de waterkwaliteit.