ODH-2017-00052046 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00477316

Datum verzonden

21-07-2017

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

ter plaatse van de Rotterdamseweg / Industrieweg te Ridderkerk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4kiX-01 Rotterdamseweg_Ridderkerk Oasen_NV.PDF