Vrijstelling Wnb vergunningplicht realisatiefase bouwsector

Op 1 juli is de wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) in werking getreden. Met deze wijziging worden bepaalde activiteiten van de bouwsector vrijgesteld van een vergunningplicht.

Vrijgestelde activiteiten

Activiteiten van de bouwsector die worden vrijgesteld van een vergunningplicht zijn:

  • het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen;
  • het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

Deze wijziging heeft, indien van toepassing op uw activiteit, invloed op de vereisten van uw aanvraag. Onder andere het stikstofdepositie-onderzoek en AERIUS-berekening. Wij attenderen u erop dat er voor deze specifieke bouwactiviteiten, binnen de realisatiefase, geen vergunningplicht meer geldt op grond van de Wet natuurbescherming: u hoeft hiervoor geen vergunningaanvraag bij ons in te dienen.

Voor meer algemene achtergrond informatie over deze wetswijziging verwijzen wij u naar de website van BIJ12.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de invloed van deze wetswijziging op uw vergunningaanvraag? Dan verwijzen wij u graag naar onze ‘Indieningsvereisten aanvraag Wet natuurbescherming (stikstof)’ op onze website.

Alles over aanvragen