DOSSIER Windmolen Westvlietweg 7


In dit webdossier leest u belangrijke informatie over de windmolen op het bedrijfsterrein van CEVA Logistics aan de Westvlietweg 7 te Den Haag. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert voor de gemeente Den Haag de milieutaken uit op het gebied van toezicht en vergunningverlening. De milieueffecten van deze windmolen maken deel uit van de taakuitvoering door de ODH.  In dit webdossier vindt u belangrijke informatie over de milieueffecten van de windmolen en welke acties en maatregelen door de ODH worden genomen om mogelijke overlast door geluid en slagschaduw te beperken.

Uit de tot nu toe uitgevoerde activiteiten is op een aantal momenten geconstateerd dat de windmolen duidelijker hoorbaar is. Deze constateringen zijn op dit moment echter nog niet voldoende om hier conclusies aan te verbinden. Wij verwachten dat uit een breed onderzoek naar het geluid van de windmolen zal blijken bij welke weersomstandigheden de overlast zich met name voordoet. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan dit onderzoek.

Wat gebeurde er tot nu toe?

Februari 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (18-02-2018)Januari 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (01-2018)

December 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (12-2017)

November 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (11-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode november 2017Oktober 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (10-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode oktober 2017Oktober 2017 > ODH verstrekt opdracht aan extern bureau voor onderzoek met "permanent" geluidmeetsysteem
​De ODH heeft een daarin gespecialiseerd extern bureau opdracht gegeven om voor een periode van drie maanden een “permanent” geluidmeetsysteem aan te brengen en over de uitkomsten daarvan te rapporteren. Dit meetsysteem is geplaatst op het dak van de woningen aan de einde van de Broekweg te Leidschendam. Het systeem is inmiddels in werking. De resultaten van dit onderzoek publiceren wij te zijner tijd op deze pagina.September 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (09-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode september 2017
Augustus 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (08-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode augustus 2017
Juli/augustus 2017 > Verbetering informatieverstrekking richting omwonenden
De commissie leefomgeving heeft op 5 juli jl. gesproken  over de geluidsoverlast van de windmolen aan de Westvlietweg. Het is duidelijk geworden dat er behoefte bestaat aan informatieverstrekking rondom de windmolen en het toezicht hierop. Om hier invulling aan te geven wordt door de ODH op internet dit webdossier gepubliceerd. Dit dossier zal bij actuele ontwikkelingen worden bijgewerkt met relevante informatie. Juni/juli 2017 > Overlast vooral door geluid en ODH ontwikkelt app voor meldingen
Sinds juni hebben de overlastmeldingen vooral betrekking op geluidhinder. Deze overlast doet zich vooral laat in de avond en in de nacht voor. Bij het ervaren van overlast kunt u dit melden bij de ODH. Dit kan via ons overlastformulier of de milieuoverlast telefoon 0888 333 555. De ODH registreert alle klachten die worden gemeld en houdt deze bij in een overzicht. Klachten geven de ODH inzicht over de aard en de spreiding van de geluidwaarnemingen. 

Het is niet mogelijk dat de ODH bij alle klachten direct ter plaatse komt om te meten. Daarom is er voor gekozen om aan een groep omwonenden de mogelijkheid te geven rechtstreeks contact op te nemen met de ODH. Deze groep is samengesteld op basis van verwachtingen ten aanzien van reële overlast van de windmolen. Vanaf 14 juli 2017 kan deze groep op de momenten dat de windmolen meer dan normaal hoorbaar is, direct melding doen bij de ODH. Deze klachten worden door de ODH betrokken bij het uitvoeren van gerichte metingen. Omdat deze metingen complex zijn, zullen deze niet in alle gevallen tot een bruikbare uitkomst leiden. De ODH vraagt hiervoor uw begrip. 
 
De ODH ontwikkelt een app, waarmee het melden van overlast veroorzaakt door de windmolen eenvoudiger gaat worden. Zodra de app beschikbaar is ontvangt de hiervoor genoemde groep omwonenden een inlogcode en een toelichting hoe de app kan worden gebruikt. Uiteraard blijven het overlastformulier en de milieuoverlast telefoon ook gewoon bruikbaar.April/mei 2017 > Onafhankelijk onderzoek door adviesbureau M+P
Eind april 2017 heeft de ODH het onafhankelijke adviesbureau M+P (een ingenieursbureau met expertise over geluid van windmolens) opdracht gegeven om overeenkomstig het wettelijk meetvoorschrift geluidsmetingen uit te voeren. Het expertisebureau kan dan zien of aan de wettelijke jaargemiddelde geluidsnormen wordt voldaan. 
 
Het blijkt niet mogelijk om op korte termijn een meting uit te voeren bij de maatgevende windrichting en windkracht. Bij zuidoostelijke windrichting en bij voldoende windkracht treedt de belangrijkste (maatgevende) geluidoverlast op. Het adviesbureau M+P heeft op 16 mei 2017 een indicatieve meting verricht. Of de windmolen meer of minder geluid maakte kon door het ontbreken van de juiste weersomstandigheden nog niet worden vastgesteld. Zodra er voldoende wind is uit de vereiste zuidoostelijke richting wordt opnieuw gemeten.Maart 2017 > Meldingen slagschaduwoverlast sterk afgenomen
De wieken staan stil op die momenten dat slagschaduw op kan treden. De meldingen van overlast door slagschaduw zijn daardoor sterk afgenomen.Januari/februari 2017  ODH ontvangt meldingen van overlast gerelateerd aan windmolen
Sinds het in bedrijf nemen van de windmolen ontvangt de ODH vanuit omwonenden uit de Zeeheldenbuurt, Park Vronesteyn en Park Leeuwensteijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg overlastmeldingen. Deze meldingen hebben betrekking op lichthinder (veroorzaakt door slagschaduw en de signaalverlichting) en geluidshinder. Daarnaast heeft de ODH meldingen ontvangen van hinder, die wordt ervaren door de hoogte (uitzicht) van de windmolen. 

Het stand-still mechanisme van de windmolen is half januari aangepast. Vanaf dat moment werkt het goed.

De milieu effecten van de windmolen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer  waarin onder andere jaargemiddelde geluidsnormen voor de dag en de nacht zijn opgenomen. Het Activiteitenbesluit bevat ook regels over het voorkomen of beperken van lichthinder door het optreden van slagschaduw op gevels van onder andere woningen. 
 
De mogelijke overlast die wordt veroorzaakt door signaalverlichting op de windmolen valt hier echter buiten. Deze signaalverlichting valt onder de regelgeving voor het luchtverkeer. Dat er overlast wordt ervaren door de signaalverlichting van de windmolen is doorgegeven aan het betreffende bevoegde gezag, namelijk de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILNT).