DOSSIER Windmolen Westvlietweg 7


In dit webdossier leest u onze informatie over de windmolen op het bedrijfsterrein van CEVA Logistics aan de Westvlietweg 7 te Den Haag. De Omgevingsdienst Haaglanden voert voor de gemeente Den Haag de milieutaken uit op het gebied van toezicht en vergunningverlening. De milieueffecten van deze windmolen maken deel uit van onze taakuitvoering.  In dit webdossier vindt u de metingen en onderzoeksrapporten naar de milieueffecten van de windmolen.

Tijdens onderzoek is geen relatie gevonden tussen de geluidsniveaus van de windmolen en de ontvangen geluidsklachten. Na het onderzoeksrapport uit maart 2018, volgde een tweede meetperiode van mei 2018 tot juli 2018. Op 3 december 2018 informeerde de gemeente Den Haag de Commissie Leefomgeving over de onderzoeksresultaten. U leest meer in deze commissiebrief

Wat gebeurde er tot nu toe?

December 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (12-2018)November 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (11-2018)Oktober 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (10-2018)
September 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (09-2018)
Augustus 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (08-2018)
Juli 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (07-2018)
Juni 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (06-2018)
 
Mei 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (05-2018)
 
Mei 2018 > Rapport geluidmetingen beschikbaar
Op 13 en 14 februari 2018 lieten we de wettelijke geluidmetingen naar het geluid van de windmolen uitvoeren. Hier kwam een rapport uit voort en de gemeente stuurde dit met begeleidende brief aan de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid van de windturbine voldoet aan de jaargemiddelde geluidnorm. U kunt de opzet van het onderzoek en de resultaten terugvinden in het ' Rapport M+P 13 mrt 2018 '.

 

April 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (04-2018)


April 2018 > Geluidmeter permanente metingen geplaatst

Inmiddels is opnieuw een geluidmeter geplaatst waarmee permanent gemeten wordt. In de vorige onderzoeksperiode is gemeten vanaf de Broekweg. Nu wordt gemeten bij woningen in de Evertsenstraat.Maart 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (03-2018)


Maart 2018 > Uitkomsten 3 maanden geluidsmeting vanaf Broekweg bekend en wettelijke geluidsmeting uitgevoerd

Een daarin gespecialiseerd extern bureau heeft van oktober 2017 tot begin januari 2018 in opdracht van de ODH permanent geluidmetingen uitgevoerd vanaf de woningen aan het einde van de Broekweg. 

Het rapport met de resultaten is binnen. De gemeente Den Haag heeft het aan de Commissie Leefomgeving toegezonden. Er is geen relatie gevonden tussen de geluidsniveaus en de ingekomen geluidklachten. Wel kwamen wat meer klachten binnen als het harder waait. Lees hier de brief aan de Commissie Leefomgeving en hier het rapport Geluidsonderzoek Broekweg.

Wettelijke geluidsmetingen
Inmiddels zijn vanaf het dak van het CEVA-gebouw ook de wettelijke geluidsmetingen uitgevoerd. Nadat eerder de akoestisch rapporten zijn getoetst, wordt met deze definitieve controlemetingen duidelijk of de geluidsnormen in de praktijk worden overschreden of niet. Resultaten zijn nog niet bekend. Zodra ook dit rapport beschikbaar is, wordt dit op de site geplaatst. 

Februari 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (02-2018)

 

Januari 2018 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (01-2018)

December 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (12-2017)

November 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (11-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode november 2017Oktober 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (10-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode oktober 2017Oktober 2017 > ODH verstrekt opdracht aan extern bureau voor onderzoek met "permanent" geluidmeetsysteem
​De ODH heeft een daarin gespecialiseerd extern bureau opdracht gegeven om voor een periode van drie maanden een “permanent” geluidmeetsysteem aan te brengen en over de uitkomsten daarvan te rapporteren. Dit meetsysteem is geplaatst op het dak van de woningen aan de einde van de Broekweg te Leidschendam. Het systeem is inmiddels in werking. De resultaten van dit onderzoek publiceren wij te zijner tijd op deze pagina.September 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (09-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode september 2017
Augustus 2017 > Overzicht geregistreerde meldingen vs. windsnelheid met de ODH Overlastmeter app (08-2017)
grafiek overzicht overlastmeldingen versus windsnelheid periode augustus 2017
Juli/augustus 2017 > Verbetering informatieverstrekking richting omwonenden
De commissie leefomgeving heeft op 5 juli jl. gesproken  over de geluidsoverlast van de windmolen aan de Westvlietweg. Het is duidelijk geworden dat er behoefte bestaat aan informatieverstrekking rondom de windmolen en het toezicht hierop. Om hier invulling aan te geven wordt door de ODH op internet dit webdossier gepubliceerd. Dit dossier zal bij actuele ontwikkelingen worden bijgewerkt met relevante informatie. Juni/juli 2017 > Overlast vooral door geluid en ODH ontwikkelt app voor meldingen
Sinds juni hebben de overlastmeldingen vooral betrekking op geluidhinder. Deze overlast doet zich vooral laat in de avond en in de nacht voor. Bij het ervaren van overlast kunt u dit melden bij de ODH. Dit kan via ons overlastformulier of de milieuoverlast telefoon 0888 333 555. De ODH registreert alle klachten die worden gemeld en houdt deze bij in een overzicht. Klachten geven de ODH inzicht over de aard en de spreiding van de geluidwaarnemingen. 

Het is niet mogelijk dat de ODH bij alle klachten direct ter plaatse komt om te meten. Daarom is er voor gekozen om aan een groep omwonenden de mogelijkheid te geven rechtstreeks contact op te nemen met de ODH. Deze groep is samengesteld op basis van verwachtingen ten aanzien van reële overlast van de windmolen. Vanaf 14 juli 2017 kan deze groep op de momenten dat de windmolen meer dan normaal hoorbaar is, direct melding doen bij de ODH. Deze klachten worden door de ODH betrokken bij het uitvoeren van gerichte metingen. Omdat deze metingen complex zijn, zullen deze niet in alle gevallen tot een bruikbare uitkomst leiden. De ODH vraagt hiervoor uw begrip. 
 
De ODH ontwikkelt een app, waarmee het melden van overlast veroorzaakt door de windmolen eenvoudiger gaat worden. Zodra de app beschikbaar is ontvangt de hiervoor genoemde groep omwonenden een inlogcode en een toelichting hoe de app kan worden gebruikt. Uiteraard blijven het overlastformulier en de milieuoverlast telefoon ook gewoon bruikbaar.April/mei 2017 > Onafhankelijk onderzoek door adviesbureau M+P
Eind april 2017 heeft de ODH het onafhankelijke adviesbureau M+P (een ingenieursbureau met expertise over geluid van windmolens) opdracht gegeven om overeenkomstig het wettelijk meetvoorschrift geluidsmetingen uit te voeren. Het expertisebureau kan dan zien of aan de wettelijke jaargemiddelde geluidsnormen wordt voldaan. 
 
Het blijkt niet mogelijk om op korte termijn een meting uit te voeren bij de maatgevende windrichting en windkracht. Bij zuidoostelijke windrichting en bij voldoende windkracht treedt de belangrijkste (maatgevende) geluidoverlast op. Het adviesbureau M+P heeft op 16 mei 2017 een indicatieve meting verricht. Of de windmolen meer of minder geluid maakte kon door het ontbreken van de juiste weersomstandigheden nog niet worden vastgesteld. Zodra er voldoende wind is uit de vereiste zuidoostelijke richting wordt opnieuw gemeten.Maart 2017 > Meldingen slagschaduwoverlast sterk afgenomen
De wieken staan stil op die momenten dat slagschaduw op kan treden. De meldingen van overlast door slagschaduw zijn daardoor sterk afgenomen.Januari/februari 2017  ODH ontvangt meldingen van overlast gerelateerd aan windmolen
Sinds het in bedrijf nemen van de windmolen ontvangt de ODH vanuit omwonenden uit de Zeeheldenbuurt, Park Vronesteyn en Park Leeuwensteijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg overlastmeldingen. Deze meldingen hebben betrekking op lichthinder (veroorzaakt door slagschaduw en de signaalverlichting) en geluidshinder. Daarnaast heeft de ODH meldingen ontvangen van hinder, die wordt ervaren door de hoogte (uitzicht) van de windmolen. 

Het stand-still mechanisme van de windmolen is half januari aangepast. Vanaf dat moment werkt het goed.

De milieu effecten van de windmolen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer  waarin onder andere jaargemiddelde geluidsnormen voor de dag en de nacht zijn opgenomen. Het Activiteitenbesluit bevat ook regels over het voorkomen of beperken van lichthinder door het optreden van slagschaduw op gevels van onder andere woningen. 
 
De mogelijke overlast die wordt veroorzaakt door signaalverlichting op de windmolen valt hier echter buiten. Deze signaalverlichting valt onder de regelgeving voor het luchtverkeer. Dat er overlast wordt ervaren door de signaalverlichting van de windmolen is doorgegeven aan het betreffende bevoegde gezag, namelijk de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILNT).