Bekendmakingen

Bent u op zoek naar meer informatie over opgelegde handhavingsbeschikkingen of ongewone voorvallen? Klik op onderstaande links voor de bekendmakingen. Uitleg hoe wij komen tot een handhavingsbeschikking vindt u op deze pagina. Vragen? Neem vooral contact met ons op.

Opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van Omgevingsdienst Haaglanden komen bedrijven voor die door hun omvang meer risico’s met zich meebrengen voor hun omgeving en het milieu. Deze bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie en moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Richtlijnen die zijn vastgelegd in de vierde categorie van de Richtlijn Industriële Emissies, ook wel RIE 4. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de provinciale bedrijven die van ons een handhavingsbeschikking hebben ontvangen.

Wij inspecteren deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treden wij op en leggen een handhavingsbeschikking op. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Ongewone voorvallen

Omgevingsdienst Haaglanden heeft met de provincie Zuid-Holland afgesproken om meldingen van ongewone voorvallen te publiceren. Het gaat daarbij om ongewone voorvallen bij instellingen en bedrijven waaraan de provincie Zuid-Holland een omgevingsvergunning heeft verleend.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis bij een instelling of bedrijf die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • incidenten in de bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld brand, stank, vrijkomen van gevaarlijke stoffen);
  • storingen in installaties of machines;
  • ongelukken of calamiteiten.