Bodem

Werkt u met of woont u op verontreinigde grond? Heeft u binnen uw bedrijf te maken met een vervuilend incident naar de bodem? Omgevingsdienst Haaglanden helpt u verder. Gezamenlijk dragen we een steentje bij aan bodembescherming en de ontwikkeling naar een schonere bodem. Wij besluiten over het verwijderen van bodemverontreiniging en houden toezicht op de uitvoering van saneringen en graven in verontreinigde grond. Ook besluiten wij of verontreinigde grond mag worden verplaatst. Het saneren van grondwater en bouwen op verontreinigd grondwater vallen voortaan onder provinciale regels die zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening. Daarvan moet u bij ons een beoordeling aanvragen. Met u houden we schoon wat schoon is. 

Vind informatie over Bodem

U kunt bij ons:

Meldingen doen en informatie aanleveren voor de volgende Milieubelastende activiteiten (MBA): 

 • MBA Saneren van de bodem 
 • MBA Graven 
 • MBA Toepassen/opslaan grond en baggerspecie 
 • Maatwerkbesluit bodemsanering 
 • Aanvraag beoordeling risicobeoordeling grondwaterverontreiniging (o.b.v. Provinciale Omgevingsverordening) 
 • Aanvraag Omgevingsvergunning grondwatersanering 

 

Deze MBA’s en aanvragen moeten via de website van het Omgevingsloket worden ingediend.   

Voor locaties waarvoor overgangsrecht Wet bodembescherming geldt, kunt u bij ons: 

 • Een wijzigingsbesluit vragen over de ernst en spoed voor het saneren van bodemverontreiniging (beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging); 
 • Goedkeuring vragen voor het saneren of verplaatsen van sterk vervuilde grond en/of grondwater (beschikking saneringsplan); 
 • Goedkeuring vragen over uw saneringsverslag na de uitgevoerde sanering (beschikking saneringsverslag); 
 • Een besluit vragen over uw nazorgplan voor de vervuiling die achterblijft in grond of grondwater (beschikking nazorgplan); 

De zaken waarvoor overgangsrecht speelt kunt u melden via deze website via de pagina Snel regelen (link zit boven in deze pagina). 

Verder kunt u bij ons 

 • Melding doen van een calamiteit (ongewoon voorval met vervuiling naar de bodem) binnen uw bedrijf of in de openbare ruimte; 
 • Onderzoek indienen van de bodemsituatie bij de start van uw bedrijf; 
 • Onderzoek indienen van de bodemsituatie bij de beëindiging van uw bedrijf. 

 

Bodemonderzoeksrapport aanleveren

Wanneer u een bodemonderzoeksrapport aanlevert bij de Omgevingsdienst Haaglanden, dan vragen we van de onderzoeksgegevens ook een zogenaamd xml-bestand. Dit in verband met de verplichtingen vanuit de Basisregistratie Ondergrond. Wij vragen u van alle ingediende bodemonderzoeken (met uitzondering van vooronderzoek NEN5725) een xml-bestand aan te leveren dat voldoet aan een recente versie van protocol SIKB0101. Het bestand bevat minstens de onderzoekscontour, boorpunten (inclusief x-/y-coördinaten), boorstaten, veldmonsters, analysemonsters en analyses. Deze gegevens worden uiteindelijk opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond, zodat deze door iedereen geraadpleegd kunnen worden.