Privacy

U heeft er recht op dat de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, alsmede in andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten die ODH namens de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland levert, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een aanvraagformulier voor een vergunning of ontheffing, via een formulier op deze website of als u een klacht indient vanwege milieuoverlast. Het gaat dan onder andere om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u een overeenkomst sluit met ODH hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

ODH heeft ook buitengewone opsporingsambtenaren in dienst en verwerkt om die reden politiegegevens.

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen leggen wij vast welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken in welke processen. Ook wordt daarin vermeld op welke juridische grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat sprake is van een publieke taak (denk aan vergunningverlening, toezicht en handhaving), een overeenkomst, een wettelijke taak, vitaal belang of omdat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gegevens bewaren

Veelal bepalen de wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet en de daarop gebaseerde selectielijsten) hoe lang wij uw gegevens bewaren. Dit betekent dat ODH uw persoonsgegevens bewaart zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens verstrekt, dan wel de wettelijk bewaartermijn volgens de archiefwet en de daarbij behorende selectielijsten.

Gegevens delen met anderen

ODH zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties indien hiervoor een wettelijk grondslag bestaat. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht ‘verwerken’ sluiten wij een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ om te kunnen waarborgen dat die andere organisaties net zo zorgvuldig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. ODH blijft namelijk ook in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van de gegevens

ODH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hanteren hierbij de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt u dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via ons info@odh.nl.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende privacy rechten:

  • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die ODH van u verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die ODH van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
  • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om ODH te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op verwijderen en/of vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. ODH past overigens geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering toe.
  • Recht op data-portabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage? Bij voorkeur dient u uw verzoek dan in via info@odh.nl. U kunt uw verzoek ook per brief doen. Uw brief kunt u sturen naar het volgende adres:
Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060 2501
CB DEN HAAG

U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om zich te legitimeren. Door middel van legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens wordt voorkomen. Uw gegevens mogen immers niet in andermans handen terecht komen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Uw websitebezoek

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een websitebezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De website van ODH gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van ODH niet herleidbaar is tot een persoon.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Binnen ODH is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze persoon controleert of ODH aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over privacy of over het beleid dan is het mogelijk om deze te stellen via info@odh.nl. Let op dat u in deze mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt. Dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Meer informatie

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 november 2019.