Stikstof

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste websites, meest recente nieuwsberichten en ontwikkelingen op het gebied van stikstof vergunningverlening.

Gevolgen Porthos-uitspraak op de bouwvrijstelling

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een tussenuitspraak gedaan over het inpassingsplan ‘Porthos en de hiervoor verleende omgevingsvergunningen’. Deze uitspraak betreft de rechtmatigheid van de partiële bouwvrijstelling en artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming (Wnb) en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming (Bnb). De uitspraak heeft daarom gevolgen voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In dit bericht wordt de conclusie van de uitspraak toegelicht en worden de gevolgen voor vergunningverlening op hoofdlijnen omschreven.

Tussenuitspraak ViA15

Op 20 januari 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de afdeling) uitspraak gedaan in de zaak ViA15, over het Tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken” (ECLI:NL:RVS:2021:105). Het gaat om een tussenuitspraak die gevolgen heeft voor de depositieberekening van wegverkeer. De toegepaste afkapgrens van vijf kilometer vanaf de bron voor wegverkeer, zou onvoldoende onderbouwd zijn om met zekerheid te kunnen stellen dat er op grotere afstand nooit negatieve effecten op de natuur kunnen optreden. Voor het berekenen van stikstofneerslag gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden.

Actuele ontwikkelingen

De website BIJ12 is de gezamenlijke website van de provincies. Hier vindt u de meest recente informatie op het gebied van stikstof en vergunningverlening, hulpmiddelen zoals AERIUS en een handleiding intern en extern salderen. Voor meer informatie over uitspraken rondom stikstof verwijzen wij naar de website van het IPO.

Programma Aanpak Stikstof

Heeft u een melding gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? En heeft u vragen over de verdere afhandeling hiervan binnen het nieuwe landelijk beleid? Dan verwijzen wij u graag naar dit nieuwsbericht van BIJ12 over de inventarisatie van PAS-meldingen.

Voor het opvragen van uw PAS-melding kunt u terecht bij het bevoegd gezag. Voor de provincie Zuid-Holland is dit Omgevingsdienst Haaglanden. Stuur hiervoor een mail naar vergunningen@odh.nl. Vermeld hierbij het adres en de naam (persoon en bedrijf) van de betreffende melding.

Uitspraak Logtsebaan – Intern salderen

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari uitspraak gedaan in de zaak 201907144/1/R2 (Logtsebaan). Met deze uitspraak is vast komen te staan dat er geen vergunningplicht meer geldt voor intern salderen. Vergunningaanvragen die qua stikstofdepositie binnen een bestaand referentierecht blijven zullen voortaan worden geweigerd.

Stikstofdepositiebanken

Een stikstofdepositiebank maakt een balans op uit stikstofrechten die vrijkomen, bijvoorbeeld wanneer een milieuvergunning wordt ingetrokken, welke in gebruik genomen kan worden door een ander initiatief nabij een Natura-2000 gebied. Zo wordt er vermeden dat er per saldo meer stikstofdepositie plaatsvind in Natura-2000 gebieden.

  • SSRS: Stikstofregistratiesysteem
    Vanaf dinsdag 24 maart 2021 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. ODH beoordeelt of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de inhoud van de bank. Meer informatie over het SSRS vindt u hier.
  • Microdepositiebank
    Een landelijk systeem welke gevuld wordt door landelijke maatregelen of depositieruimte die vrijvalt bij extern salderen. Deze bank is bedoeld voor projecten die een maximale depositie van 0,05 mol per hectare per jaar hebben binnen de woningbouw, agrarische en industrie sector. ODH beoordeelt of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de inhoud van de bank. Op dit moment zit hier (nog) geen feitelijke vulling in deze depositiebank en worden aanvragen (nog) niet behandeld. Meer informatie over de microdepositiebank vindt u hier
  • Doelenbank HIC: Havenindustrieel Complex Rotterdam
    Deze bank is speciaal ontwikkeld voor het Havenbedrijf Rotterdam. ODH beoordeelt in samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de ruimte in de bank. Op dit moment zit hier (nog) geen feitelijke vulling in deze depositiebank en worden aanvragen (nog) niet behandeld. Meer informatie over doelenbanken vindt u hier.

Wet Stikstofreductie en Natuurherstel

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met deze wet worden, op grond van artikel 2.9a van de Wnb, de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van bepaalde bouwactiviteiten buiten beschouwing gelaten bij de vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Namelijk: projecten waarbij uitsluitend stikstofdepositie plaatsvindt gedurende de realisatiefase geldt deze verbodsbepaling niet. Voor overige effecten die plaatsvinden binnen de realisatiefase geldt nog wel de vergunningplicht.

Dit dossier is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2021.