Inkoop & aanbesteden

Op deze pagina vindt u de algemene inkoopvoorwaarden van Omgevingsdienst Haaglanden voor leveringen en diensten. Heeft u een klacht m.b.t. een aanbesteding? Hier hebben wij een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor ingericht. U kunt uw klacht via het formulier indienen.

Klachtenmeldpunt aanbesteden

In de zin van de Aanbestedingswet 2012 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een onafhankelijk klachtenmeldpunt ingericht. Om de onafhankelijke behandeling van uw klachten te waarborgen, is ervoor gekozen de klachtafhandeling uit te besteden aan Pro 10 B.V.

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik te maken van onderstaand Formulier Klachtenmeldpunt aanbesteden Omgevingsdienst Haaglanden. Wij verzoeken u per formulier één klacht in te dienen. Voorbeelden van klachten die inschrijvers hier aan de orde kunnen stellen zijn:

  1. Een klacht over een bepaald handelen of nalaten van Omgevingsdienst Haaglanden in een concrete aanbesteding, waarvan klager meent dat dit strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor de betreffende aanbesteding gelden.
  2. Ook kan geklaagd worden over optreden van Omgevingsdienst Haaglanden aangaande de vermeende inbreuk op één of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Klachten over het aanbestedingsbeleid in het algemeen kunnen niet via deze regeling worden ingediend en zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Let op: U dient uw klacht eerst als vraag te stellen binnen de betreffende aanbestedingsprocedure, conform de aldaar opgenomen voorschriften en planning, opdat de aanbestedende dienst haar zienswijze kan weergeven in de nota van inlichtingen. Pas wanneer u het oneens bent met de beantwoording in de nota van Inlichtingen, kunt u uw klacht indienen bij het klachtenmeldpunt.