Melden voorvallen en incidenten

Ongewone voorvallen moeten worden gemeld. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis bij een instelling of bedrijf die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • incidenten in de bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld brand, stank, vrijkomen van gevaarlijke stoffen);
 • storingen in installaties of machines;
 • ongelukken of calamiteiten.


Waarom direct melden?

Een voorval of incident kan ernstige milieugevolgen hebben. Het is daarom noodzakelijk dat u voorvallen of incidenten bij uw bedrijf direct meldt bij het bevoegd gezag; in dit geval Omgevingsdienst Haaglanden. 

Volgens de milieuwetgeving moet de drijver van de instelling of het bedrijf onmiddellijk alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om herhaling of de gevolgen van het voorval te voorkomen uitvoeren. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten ze zoveel mogelijk beperkt en ongedaan gemaakt worden.

Indien door het voorval:

 • direct gevaar voor de menselijk gezondheid ontstaat of dreigt te ontstaan;
 • onmiddellijke en aanmerkelijk gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan;
 • en zolang niet kan worden gewaarborgd dat wordt voldaan aan de voorschriften van een omgevingsvergunning of algemene milieuregels;


legt degene die de instelling of het bedrijf drijft de instelling of het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil.

TELEFONISCH MELDEN BIJ SPOED

Is er sprake van een spoedsituatie neem dan direct contact met ons op via de Milieutelefoon op 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
 

ONLINE MELDEN BIJ NIET-SPOED

Melding maken van een voorval / incident bij niet-spoedsituatie doet u bij voorkeur met ons digitale formulier


Dit formulier gebruikt u in de volgende situaties:

 • De ODH heeft u verzocht om achteraf een melding te doen van een voorval/incident
 • De ODH heeft u verzocht om naast uw telefonische melding tevens het digitale formulier ter aanvulling in te vullen
 • Er heeft een incident/voorval  plaatsgevonden die u door omstandigheden niet direct heeft (kunnen) melden
 • U heeft activiteiten gepland als gevolg waarvan er mogelijk milieuschade of hinder voor de omgeving kan ontstaan (zoals geluidhinder of geuroverlast)
 • Er is sprake van storingen in aanwezige installaties of productieprocessen waardoor mogelijk milieuschade of hinder voor de omgeving kan ontstaan en/of naleving van de milieuvoorschriften voor niet nageleefd kunnen worden
 • Andere voorvallen/incidenten die niet direct een acuut gevaar voor het milieu opleveren maar waar wel mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan dan wel hinder voor de omgeving kunnen opleveren