AERIUS Calculator is 5 oktober 2023 geactualiseerd

De actualisatie heeft onder andere betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie.

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS-calculator (versie 2023). Voor meer informatie over de actualisatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van BIJ12.

Voor inhoudelijke vragen over het gebruik van AERIUS kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12.