Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden gepubliceerd

Voor gebiedsgericht onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen is door het NGB (Netwerk Groene Bureaus) en de Zoogdiervereniging de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden opgesteld. De richtlijn biedt ecologische adviesbureaus handvatten om onderzoek uit te voeren voor een gebiedsgerichte aanpak en overheden handvatten voor vergunningverlening voor de Omgevingswet.

De huidige opgaven voor woningbouw en energietransitie zorgen voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen negatieve effecten hebben op gebouwbewonende vleermuizen. De richtlijn draagt bij aan de bescherming van vleermuizen en verminderd onzekerheid bij een gebiedsgerichte aanpak voor vergunningverlening en hierdoor ook mogelijke vertraging bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Omgevingsdienst Haaglanden is, onder andere door deelname in de werkgroep, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze richtlijn. Deze werkgroep is mede gefinancierd door Provincie Zuid-Holland.