Vergunningverlening Wnb gepauzeerd tot AERIUS actualisatie

De provincies hebben besloten om tot de verwachte actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikkingen voor het onderdeel Natura 2000 binnen de Wet natuurbescherming meer te publiceren. Achterliggende gedachte is dat definitieve besluiten gebaseerd moeten zijn op de meest recente versie van AERIUS Calculator. De tijd tot de nieuwe release is te kort om ontwerpbeschikkingen nog in procedure te brengen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden indien u een lopende aanvraag om vergunning hebt of indien u van plan bent een aanvraag in te dienen. Dit besluit betreft alleen aanvragen waarbij mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden optreden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Interprovinciaal Overleg.