Visitaties omgevingsdiensten: tussentijdse Rode draden rapportage

Op maandag 13 mei 2024 is de Rode draden rapportage over de visitaties van omgevingsdiensten aangeboden aan de secretaris van het Ministerie van IenW (en in afschrift aan VNG en IPO). Deze rapportage is een tussenrapportage en gaat over de visitaties die Omgevingsdienst NL in de periode oktober 2022 tot en met december 2023 bij 15 omgevingsdiensten heeft uitgevoerd.

Continu leren en verbeteren processen VTH

De Rode draden rapportage vloeit voort uit het initiatief van Omgevingsdienst NL in 2022 om, als reactie op de bevindingen van de adviescommissie VTH (Commissie Van Aartsen), een visitatiestelsel in te richten dat omgevingsdiensten stimuleert tot het continu leren en verbeteren van de processen van VTH. Omgevingsdienst NL heeft zich, in samenspraak met het programma Versterking IBP VTH, voor de eerste visitatiecyclus ten doel gesteld in de periode oktober 2022 – december 2024 alle 28 omgevingsdiensten te visiteren.

Het instrument visitatie zorgt ervoor dat je als organisatie vanuit een andere invalshoek eens kritisch naar je eigen werkwijze en processen kijkt, de collegiale blik van professionals die met dezelfde opgaven bezig zijn geef nuttige inzichten.

Just Zandhuis, directeur Omgevingsdienst IJmond

Belangrijke thema’s uit visitaties

In de rapportage zijn de rode draden benoemd die voortkomen uit de belangrijkste bevindingen tijdens de 15 visitaties en raken thema’s als:

  • Toekomstvisie
  • Bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • Ketensamenwerking
  • Taakuitvoering en mandaat
  • Professionaliteit
  • Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Verder ontwikkelen: samen met partners omgevingsdiensten

De rode draden die geschetst worden in deze rapportage, zijn te beschouwen als ontwikkelpunten of dilemma’s die vragen om verdere doorontwikkeling of versterking om beter voorbereid te zijn op de toekomst en als robuuste omgevingsdienst te staan voor een schone, veilige en gezonde omgeving. Dat vraagt om betrokkenheid van de partners van de omgevingsdiensten.

December 2024: 28 visitaties uitgevoerd

Op dit moment staat de teller van het aantal visitatiebezoeken op 19, en hebben inmiddels zeker 175 vertegenwoordigers van de bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers en ketenpartners en 575 medewerkers van omgevingsdiensten deelgenomen aan interviews. De planning is dat in december 2024 alle 28 omgevingsdiensten zullen zijn gevisiteerd. Daarna wordt weer een Rode draden rapportage opgesteld en wordt de eerste volledige visitatiecyclus afgerond met een evaluatie.

Meer informatie

Een actueel overzicht van de visitaties, visitatierapporten en verbeterplannen vindt u hier. Meer weten over het IBP VTH visitaties? Bezoek dan deze webpagina.

Vragen over visitatie van omgevingsdiensten? Stuur dan graag een mail naar visitatie@omgevingsdienst.nl.