Wereldwaterdag 2022: het cruciale belang van grondwater

Vandaag, 22 maart, is het Wereldwaterdag. Dit jaar staat het thema grondwater centraal. Deze verborgen waterbron is wereldwijd van cruciaal belang in de beleidsvorming voor duurzame ontwikkeling. Omgevingsdienst Haaglanden behartigt het grondwater namens de Provincie Zuid-Holland voor de taken Open bodemenergiesystemen, onttrekkingen voor drinkwater en grote industriële onttrekkingen. Wij zijn bevoegd gezag namens de Provincie en namens de gemeenten zijn wij vaak bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen.

Binnen het team Waterwet, Provinciaal milieuverordening en Mijnbouwwet houden wij ons dagelijks bezig om grondwater te beschermen of in te zetten op een zo duurzaam mogelijke manier. Dit doen wij vanuit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Drinkwaterwinning

Schoon drinkwater uit de kraan is niet alleen van levensbelang, maar voor veel mensen in Nederland ook heel van zelfsprekend. Voor het winnen van schoon drinkwater is het nodig het grondwater te beschermen. Dit doet Omgevingsdienst Haaglanden namens de Provincie. In beschermingsgebieden gelden aanvullende eisen voor werkzaamheden en voor activiteiten. Daarmee wordt bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van ons drinkwater.

Bodemenergiesystemen

Het aantal bodemenergiesystemen neemt jaarlijks flink toe. Steeds meer woonwijken en gebouwen worden aangesloten op duurzame bodemenergiesystemen. Het is voor de transitie van fossiele grondstoffen naar duurzame energie van belang om dit in goede banen te leiden. Omgevingsdienst Haaglanden pakt haar rol hierin door de aanleg van bodemenergiesystemen te reguleren en de aanleg en werking ervan te contoleren.

Zowel voor de individuele open- als gesloten bodemenergiesystemen kijken wij naar de effecten die deze systemen hebben op de grondwaterkwaliteit en ook de optimale benutting van de bodem(grondwater). Wij kijken of deze binnen de wettelijk kaders en doelmatigheid van de bodem geplaatst, gebruikt en onderhouden kunnen worden. Op groter niveau doen wij dit door advisering aan de Provincie en gemeente van bodemenergieplannen. In een bodemenergieplan staan regels voor de ondergrond waaraan ontwikkeling moeten voldoen. Dit geeft op voorhand duidelijkheid en richting.

Industriële onttrekkingen

Bij veel industriële processen wordt water(grondwater) gebruikt. Wij wegen de belangen af voor economie en omgevingsbelangen. Hergebruik van water binnen de industrie heeft direct gevolgen voor de te onttrekken hoeveelheden grondwater. Voor de juiste belangenafweging treden we in overleg met de andere omgevingsdiensten. Zo zorgen we ervoor dat er niet onnodig veel grondwater onttrokken wordt.

Maak jij het onzichtbare zichtbaar?

Wil je richting geven aan grondwatergebruik in de energietransitie en zorgen voor effectief gebruik van de ondergrond? En meewerken aan innovatieve thema’s in complexe vergunningsaanvragen en Zuid-Holland duurzamer maken?

Binnen Omgevingsdienst Haaglanden kun je veel betekenen voor het onzichtbare grondwater.
Benieuwd naar de vacaturemogelijkheden of wil je meer informatie? Neem contact op via menno.van.de.velde@odh.nl