Nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

 • U krijgt met de Omgevingswet te maken als u ondernemer of inwoner ben in Nederland. Bijvoorbeeld als een glastuinbouwbedrijf heeft, wanneer u bodemonderzoek laat uitvoeren of wanneer u een pand met asbest wilt laten slopen. Ook wanneer u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of uw tuin, een evenement wilt organiseren, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand, krijgt u te maken met de Omgevingswet. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket.
 • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kunt u volgens de Omgevingswet belanghebbende zijn. In dat geval is het mogelijk om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Aanvragen ingediend voor 1 januari 2024

Heeft u een aanvraag ingediend vóór 1 januari 2024, de invoering van de Omgevingswet? Dan wordt deze aanvraag afgehandeld onder het toen geldende recht zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of de Wet natuurbescherming. Na het besluit op uw aanvraag gaat de Omgevingswet pas gelden. Op de verleende vergunning is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat een verleende vergunning van toepassing blijft als vergunning of wanneer de vergunningplicht (deels) vervalt als maatwerk voorschrift.  

Wanneer u na 1 januari 2024 een aanvraag heeft ingediend gelden uiteraard gewoon de regels van de Omgevingswet. 

Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?

 • Zowel meldingen als vergunningaanvragen dienen bedrijven in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • De behandeltermijn van vergunningsaanvraag wordt in de meeste gevallen, zelfs voor de milieuaanvraag, 8 weken.
 • Participatie speelt een belangrijkere rol.
 • Alle bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één Omgevingsplan. Dit is in te zien in het DSO. Daar kunt u nagaan of uw initiatief haalbaar is.
 • U kunt milieuleges moeten gaan betalen
 • Een bijlage groter dan 250MB kan niet worden geüpload in het DSO. Is het niet mogelijk uw bestand te verkleinen? Neem dan contact met ons op.

Wat blijft hetzelfde met de invoering van de Omgevingswet?

 • De termijn voor complexe vergunningaanvragen blijft 26 weken. Dit gaat voor ODH concreet over vergunningsaanvragen complexe bedrijven en Natura-2000 bedrijven.
 • ODH behandelt namens de negen aangesloten Haaglanden-gemeenten en de provincie Zuid-Holland de vergunningsaanvragen en aanvragen voor maatwerkvoorschriften op het gebied van leefomgeving en omgevingskwaliteit.
 • ODH neemt meldingen in behandeling.
 • ODH zorgt namens de gemeenten en provincie voor toezicht en handhaving op het naleven van milieuvoorschriften bij bedrijven.

Vergunning verkennen, checken en aanvragen of melding doen

U kunt al met beperkte informatie toetsen of uw idee wenselijk en haalbaar is. Dat kan via Verken Uw Idee.  

Met de Vergunningcheck controleert u of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. 

Weet u al dat u een vergunning nodig heeft of dat u melding moet doen? Dan kunt u uw aanvraag of melding vanaf 1 januari doen via het Omgevingsloket, onderdeel van hetDigitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie over het DSO vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). 

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Vragen over het DSO of de Omgevingswet?

Voor vragen over de implementatie van de Omgevingswet of de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Hier kunt u ook een storing in het DSO melden of een signaal over de Omgevingswet afgeven. De verschillende contactmogelijkheden vindt u hier. Direct telefonisch contact met het IPLO kan tijdens kantooruren via 088 797 07 90.

Voor vragen over Milieu Belastende Activiteiten (MBA’s) en milieuregels kunt u contact met ons opnemen. Heeft u vragen over (ver)bouwen en bouwvergunningen? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.