Ongewone voorvallen

Omgevingsdienst Haaglanden heeft met de provincie Zuid-Holland afgesproken om meldingen van ongewone voorvallen te publiceren. Het gaat daarbij om ongewone voorvallen bij instellingen en bedrijven waaraan de provincie Zuid-Holland een omgevingsvergunning heeft verleend.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis bij een instelling of bedrijf die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • incidenten in de bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld brand, stank, vrijkomen van gevaarlijke stoffen);
  • storingen in installaties of machines;
  • ongelukken of calamiteiten.


Lees hier meer over bedrijven met een provinciale milieuvergunning.

Hieronder staan geregistreerde ongewone voorvallen bij instellingen of bedrijven met een provinciale omgevingsvergunning.

30-06-2021 Uzimet Delftweg 62 Rijswijk

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Vrijkomen van lood stof, rook, geur

Toelichting

:

Begin 30-06-2021 10.00
Er is schroot met een verflaag in de smeltketel gegaan. Dit heeft een verhoging van de afgas temperatuur tot gevolg gehad waardoor het systeem in shut down is gegaan. Tijdens deze shut down is het systeem omgeschakeld naar de centrale schoorsteen. Mogelijk geeft dit buiten de inrichting wat geur en/of rook overlast.
Einde 30-06-2021 10.45 
 

2019-06-05 AH Vrij Groen te Wateringen (beëindigd)

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Vrijgekomen broeikasgassen

Toelichting

:

Op 6 mei 2019 is tijdens de jaarlijkse onderhoudscontrole geconstateerd dat 15 kg koelmiddel R407C uit de koelinstallatie is weggelekt/verdampt. De koelinstallatie is vervangen op 29-11-2019.

Bovenstaande conform opgave AH Vrij Groen, Grond en Infra d.d. 06-05-2019.

2020-08-17 Uniper B.V. te Den Haag (beëindigd)

Omschrijving ongewoon voorval:

Gevolgen

:

Mogelijk geluidshinder vanwege noodaggregaat

Toelichting

:

Op 17 augustus 2020 is het noodaggregaat ingezet tussen 15.05 uur en 19.40 uur. Dit ivm de stroomstoring in het naastgelegen verdeelstation. 

Bovenstaande conform opgave Uniper B.V. d.d. 17-08-2020.