Overlast

In de regio Haaglanden houden wij toezicht of bedrijven de milieuregels naleven. Ervaart u van een bedrijf overlast? Of heeft bij uw bedrijf een ongewoon voorval plaatsgevonden? Meld dit dan direct bij ons. Gebruik het klachtenformulier overlast of ongewoon voorval. Heeft uw klacht spoed? Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via 0888 333 555. 

Milieuklachten en overlast

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bij de Milieuklachtentelefoon kunt u terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Na uw klacht controleren wij of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Instellingen en bedrijven die potentieel invloed hebben op de omgeving en waarvoor de vergunning is afgegeven door de Provincie Zuid-Holland kondigen ongewone voorvallen aan die mogelijk tot overlast kunnen leiden. Raadpleeg hiervoor onze bekendmakingen.

Meld een ongewoon voorval altijd!

Een ongewoon voorval bij een instelling of bedrijf moet direct gemeld worden. Er is sprake van een ongewoon voorval als: 

 1. bij een (milieubelastende) activiteit iets gebeurt dat afwijkt van het normale verloop en; 
 2. de gebeurtenis (mogelijk) nadelige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving en; 
 3. de gebeurtenis grote merkbare gevolgen heeft. 

 Denk hierbij aan; brand, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, storingen in installaties en machines, ongelukken, ramp en andere calamiteiten. 

Het is daarom noodzakelijk dat u voorvallen of incidenten bij uw bedrijf direct meldt bij het bevoegd gezag: Omgevingsdienst Haaglanden.  

Neem contact met ons op via 0888 333 555 , doe een melding via het DSO of meld een ongewoon voorval via het webformulier.

Muziekregeling Scheveningen

Namens de gemeente Den Haag voeren wij de Muziekregeling Scheveningen uit. Ervaart u als bewoner geluidsoverlast van strandpaviljoens ten noorden van de havenhoofden of van horecabedrijven op de boulevard? Bel direct met de milieuklachtentelefoon op 0888 333 555. Eén van onze toezichthouders belt u dan zo spoedig mogelijk terug om bij uw woning een geluidsmeting uit te voeren.

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • Wij registreren uw klacht en nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling;
 • Onze toezichthouder maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie;
 • Onze toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt;
 • Wij laten u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld;
 • Wij informeren u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap. In zo’n geval geven wij het door aan de betreffende instantie.

U kunt niet alle klachten bij ons melden

Niet alles kunt u bij ons melden. Gaat uw klacht bijvoorbeeld over hondenpoep of het groenonderhoud? Neem dan contact op met uw gemeente.

 • Hondenpoep > gemeente of milieupolitie
 • Vuilniszakken > milieupolitie, reinigingsdienst of gemeente
 • Zwerfvuil > milieupolitie, reinigingsdienst of gemeente
 • Ongedierte > milieupolitie of reinigingsdienst
 • Groenonderhoud > gemeente
 • Verkeersoverlast > gemeente
 • Verontreiniging van oppervlaktewater > Waterschap/ of Rijkswaterstaat
 • Legen vuilcontainer > gemeente
 • Sluitingstijden horeca > gemeente
 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren > politie

Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)

De overheid heeft de taak om burgers te waarschuwen bij een ramp, crisis of ander ernstig incident en informatie te verschaffen. Hiervoor worden verschillende crisiscommunicatiemiddelen gebruikt, waaronder het WAS. Wanneer u de sirene van het WAS hoort:

 • Gaat u zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen;
 • Sluit u ramen en deuren;
 • Zet u de radio of televisie aan op de regionale rampenzender. In onze regio is dit RTV West. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.

De sirenes zijn alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan vrijwel geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.

Sirenetest
Om te voorkomen dat u het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkent, worden iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest.