Privacy

Bij het verwerken van persoonsgegevens die wij via deze website verkrijgen zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze Wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze Wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie persoonsgegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van organisaties die deze gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op persoonsgegevens die worden gebruikt, verzameld of bewaard via de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook een emailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht de Omgevingsdienst Haaglanden te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De Omgevingsdienst Haaglanden zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de  Omgevingsdienst Haaglanden verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de Omgevingsdienst Haaglanden in ieder geval binnen vier weken reageren.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De Omgevingsdienst Haaglanden gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze zelf heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om u andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zal de Omgevingsdienst Haaglanden uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wbp.
 
De Omgevingsdienst Haaglanden bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. 

Vragen?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de Omgevingsdienst Haaglanden, dan kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier.