Afval scheiden

Als ondernemer bent u verplicht om uw bedrijfsafvalstoffen te scheiden en gescheiden af te voeren. Vaak wordt een contract afgesloten met een afvalinzamelaar om het afval van uw bedrijf op te halen. U bent de zogenaamde ‘ontdoener’ van de afvalstoffen en kent de samenstelling van de afvalstoffen.

Zijn de bedrijfsafvalstoffen niet naar soort en aard vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen? Dan moet bij het afsluiten van het contract een omschrijving en gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aan de inzamelaar worden verstrekt.

Om schade aan de menselijke gezondheid en aan het milieu te voorkomen, moet duidelijk zijn of een afvalstof gevaarlijke eigenschappen heeft. De verwerking van de afvalstoffen hangt daarmee ook samen. U bent daarom verplicht om het afval in te delen in de juiste Euralcode en deze aan de inzamelaar te verstrekken.

Euralcode

Voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof kunt u de Handreiking Eural uit 2019 gebruiken. De handreiking kunt u downloaden via www.infomil.nl.

Naast het contract en de omschrijving van de afvalstoffen moet u in uw afvalstoffenregistratie de volgende gegevens te registreren:

  1. de datum van afgifte;
  2. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
  3. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
  4. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
  5. de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
  6. Als de afgifte plaatsvindt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer plaatsvindt.