Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met ZZS via onder andere de lucht, het water of de bodem.

Het Nederlandse beleid is er op gericht om de risico’s van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren. Voor een aantal stoffen wordt volledig uitbannen nagestreefd. Op Europees niveau is een lijst van ZZS vastgesteld. Daarnaast is in Nederland een lijst opgesteld met potentiële ZZS, de pZZS.

U kunt gebruik maken van het zoeksysteem via de ZZS navigator. Het aantal (p)ZZS’en wordt continu uitgebreid en telt al een paar duizend stoffen. Dit betekent dat deze stoffen bij veel bedrijfsvoeringen worden gebruikt.

Afval heeft een bijzondere positie in het ZZS-beleid. Aan de ene kant wordt gebruik en productie van ZZS’en geminimaliseerd. Aan de andere kant wordt recycling van afval met ZZS gestimuleerd. Vooralsnog wordt hierin een ‘case by case’ benadering gehanteerd. Dit betekent dat per geval wordt bekeken welke oplossing (recycling of vernietiging) het beste is.

LAP3

Voor de verwerking van ZZS in afvalstoffen geldt het Landelijke Afvalbeheerplan 3 (LAP3). Wilt u weten welke mogelijke ZZS’en in afvalstoffen aanwezig zijn? Maak dan gebruik van het rapport van SGS Intron ‘Inventarisatie ZZS in afval’. Het LAP3 kent beleid voor bedrijven die afvalstoffen met ZZS willen verwerken tot een nieuw product. Daarnaast geldt een zorgplicht om verantwoord met deze stoffen om te gaan.

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen, meldingen en bij het uitvoeren van toezicht is Omgevingsdienst Haaglanden dus extra alert op het terugbrengen van (p)ZZS.