Bodemonderzoek

Bij start of beëindiging van uw bedrijf kan een nulsituatiebodemonderzoek of een eindsituatie-bodemonderzoek nodig zijn. Het nulsituatieonderzoek is bedoeld om de bodemkwaliteit vast te stellen op die plaatsen waar binnen uw bedrijfsvoering verontreiniging kan ontstaan. Door onderzoek wordt dan een nulsituatie vastgelegd van de bodem bij start van uw bedrijf. Als uw bedrijfsactiviteiten stoppen, doet u vervolgens een eindsituatieonderzoek.

Wanneer nodig?

Het uitvoeren van een nul- en eindsituatiebodemonderzoek is verplicht als binnen een bedrijf bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan of een activiteit bodembedreigend is. Deze richtlijn hanteren wij om te beoordelen of de activiteit een bodemvervuiling kan geven. U kunt deze ook gebruiken.

Als onderzoek noodzakelijk is, kan dit beperkt blijven tot locaties waar de bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Verder moet u informatie aanleveren over:

  • de bodembedreigende activiteiten binnen het bedrijf;
  • de betrokken verontreinigende stoffen;
  • de bestaande voorzieningen;
  • de bodemopbouw;
  • een plattegrond van het bedrijf met aanduiding van de bodembedreigende activiteiten;
  • de stroomrichting van het grondwater;
  • een boorplan met een overzicht van de analyseresultaten;
  • de mengmonsters en de dieptes van de monsternames.

In de richtlijn NEN 5740 worden de eisen omschreven. Als het onderzoek is uitgevoerd, beoordelen onze vergunningverleners dit.

Eindsituatie-bodemonderzoek

Bij bedrijfsbeëindiging moet een eindsituatie-bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek is een herhaling van het nulsituatieonderzoek als deze nulsituatie is bepaald. Ook dit onderzoek moet voldoen aan de hiervoor beschreven eisen van de NEN 5740. De resultaten van beide onderzoeken worden dan onderling vergeleken. Mocht er verontreiniging zijn ontstaan, dan moet u als ondernemer de bodem herstellen tot naar de situatie bij start van uw bedrijf. Zo wordt ervoor gezorgd dat de bodemkwaliteit in ons land niet verslechterd. Dit wordt het stand still beginsel genoemd.

Wanneer de nulsituatie niet bekend is, worden de resultaten van het eindsituatieonderzoek vergeleken met de zogenaamde achtergrondwaarden van de aangetroffen stoffen. Als blijkt dat de waarden verhoogd zijn, dan is herstel tot aan de achtergrondwaarden verplicht.

Let op!

  • Een bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan nieuwe bebouwing of nieuw gebruik is niet hetzelfde als een nul- of eindsituatieonderzoek;
  • Bij het wijzigen van de bodembedreigende activiteiten binnen een bedrijf en/of van de locatie daarvan, kan ook een nulsituatie- en/of eindsituatiebodemonderzoek nodig zijn.