PFAS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Als aannemer die grond wil toepassen, moet u zich houden aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Voor stoffen waar geen normen voor zijn opgesteld, geldt dat ze niet in de grond mogen zitten. PFAS wordt in grote delen van Nederland in verhoogde mate in de bodem aangetroffen. Voor het toepassen van grond is voor PFAS landelijk het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht, tenzij de gemeente haar eigen beleid heeft vastgesteld.

Voor Haaglanden is de mate van PFAS in de bodem, zoveel als mogelijk, vastgelegd in de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten. Hierdoor wordt de kwaliteit inzichtelijk gemaakt van de grond die wordt afgegraven en/of die van de ‘ontvangende’ bodem. Zie de websites van de betreffende gemeenten voor deze kaarten.