PFAS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door productie, emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, bagger en oppervlaktewater. 

Als aannemer die grond wil toepassen, moet u zich houden aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Voor stoffen waar geen normen voor zijn opgesteld, geldt dat ze niet in de grond mogen zitten. PFAS wordt in grote delen van Nederland in verhoogde mate in de bodem aangetroffen. Voor het toepassen van grond is voor PFAS landelijk het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht, tenzij de gemeente haar eigen beleid op dit punt heeft vastgesteld. 

Voor Haaglanden is de mate van PFAS in de bodem, zoveel als mogelijk, vastgelegd in de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten. Hierdoor wordt de kwaliteit inzichtelijk gemaakt van de grond die wordt afgegraven en/of die van de ‘ontvangende’ bodem. Zie de websites van de betreffende gemeenten voor deze kaarten. 

PFAS verdachte activiteiten

Ook bij bodemonderzoek moet voldoende aandacht zijn voor PFAS. Met name in het vooronderzoek moet inzichtelijk worden of op de onderzoekslocatie (bedrijfs)activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waarbij PFAS kan zijn gebruikt. Op basis van onder andere de beschikbare kennisdocumenten heeft ODH een lijst opgesteld met PFAS verdachte activiteiten. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de UBI 3.0 codes. Deze lijst is hier te downloaden. Locaties kunnen ook door andere activiteiten verdacht zijn, zoals bijvoorbeeld bij het blussen met schuim van brand op de locatie. 

Informatie over (voormalige) bedrijfsactiviteiten in de regio Haaglanden is onder andere te vinden op Bodemloket. Indien er sprake is van een PFAS verdachte locatie, dan moet PFAS in het bodemonderzoek worden meegenomen. Hier zal ODH de rapportages ook op beoordelen