Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met ZZS via onder andere de lucht, het water of de bodem.

Het Nederlandse beleid is er op gericht om de risico’s van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren. Voor een aantal stoffen wordt volledig uitbannen nagestreefd. Op Europees niveau is een lijst van ZZS vastgesteld. Daarnaast is in Nederland een lijst opgesteld met potentiële ZZS, de pZZS. U kunt gebruik maken van het zoeksysteem via de ZZS navigator. Het aantal (p)ZZS’en wordt continu uitgebreid en telt al een paar duizend stoffen. Dit betekent dat deze stoffen bij veel bedrijfsvoeringen worden gebruikt.

Bodemonderzoek

Met bodemonderzoek of een partijkeuring wordt niet altijd onderscheid gemaakt of een parameter een ZZS is. Wel is het zo dat in de normering vaak al rekening is gehouden met de toxiciteit, naast wat er van nature in de bodem aanwezig kan zijn. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen, meldingen en bij het uitvoeren van toezicht is Omgevingsdienst Haaglanden dus extra alert op het reduceren en weren van (p)ZZS.