Informatie- en energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? En valt uw bedrijf of instelling niet onder de hieronder genoemde uitzonderingen? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Zo bespaart u energie en heeft u een economisch voordeel. Omgevingsdienst Haaglanden controleert of u de maatregelen heeft genomen. Ook geven wij aan wanneer extra maatregelen of investeringen nodig zijn.

Maatregelen

Voor negentien bedrijfstakken zijn erkende maatregelen opgesteld voor energiebesparing. Er wordt aan de energiebesparingsplicht voldaan als deze maatregelen zijn toegepast. Op infomil.nl vindt u de betreffende bedrijfstakken en de maatregelen.

Sinds 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Dit betekent dat u voor al uw vestigingen moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in het eLoket van RVO.nl. Elke vier jaar daarna moet u opnieuw rapporteren. Heeft u een nieuw bedrijf? Dan moet u een jaar na oprichting voldoen aan de informatieplicht. Omgevingsdienst Haaglanden controleert de informatieplicht.

Uitzonderingen op de informatieplicht

De informatieplicht geldt niet voor de volgende bedrijven en instellingen:

  • Bedrijven en instellingen met een energiegebruik minder dan 50.000 kWh aan elektra en 25.000 m3 aardgas (equivalenten) per jaar;
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereffeningssysteem;
  • Bedrijven of instellingen die deelnemen aan het convenant meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3);
  • Wet milieubeheer- inrichtingen, die een omgevingsvergunning milieu (Type C) hebben.

Doe de check

Weten welke regels er voor uw bedrijf gelden? Met de Regelhulp van de Rijksoverheid checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Tips en weetjes

  • Heeft uw organisatie meer dan 10 vestigingen (Wm inrichtingen)? Maak dan bij uw rapportage gebruik van een XML upload;
  • Bent u huurder van een gebouw? Lees hier wie verantwoordelijk is voor de melding;
  • Het is mogelijk dat u naast de informatieplicht energiebesparing per vestiging ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. Lees hieronder verder voor meer over de EED Energie-audit;
  • Vraagt u zich af of zonnepanelen ook als energiebesparende maatregel tellen? Helaas niet. Het in gebruik nemen van zonnepanelen valt onder duurzaamheidsmaatregelen en is daarmee geen energiebesparende maatregel. Dit geldt ook voor WKO, windenergie en energie uit biomassa. Uiteraard moedigen we deze vorm van schone energie opwekken wel aan.

EED audit

Naast de informatieplicht- en energiebesparingsplicht kan het ook zijn dat uw bedrijf verplicht is een Energie-audit uit te voeren op grond van de Energy efficiency directive (EED). De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Wilt u weten of uw onderneming auditplichtig is? Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Meer informatie vindt u op de website van RVO.