Gezond oppervlaktewater door bodemcontrole lekstromen

Schoon en gezond oppervlaktewater is belangrijk voor zowel de biodiversiteit als onze drinkwater- en voedselvoorziening. In de regio Haaglanden voldoet de oppervlaktewaterkwaliteit niet aan de eisen die in de Kaderrichtlijn Water worden gesteld. Glastuinbouwbedrijven spelen hier mogelijk een belangrijke rol in. Daarom werkt Omgevingsdienst Haaglanden samen met verschillende partners om de kwaliteit van het water te verbeteren en het water gezond, schoon en levend te houden.

Controleren van de bodem

Wanneer er teeltgerelateerd water dat meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen bevat naar het oppervlaktewater lekt, stroomt dit vaak via de bodem. Wat betreft de bodem zijn wij als Omgevingsdienst het bevoegd gezag. Daarom controleren we of er geen water uit de kassen naar de bodem lekt. Om een controle te kunnen uitvoeren maken we in de meeste gevallen een afspraak met het glastuinbouwbedrijf. Vervolgens doorlopen we het hele watersysteem en controleren we op bewuste en onbewuste bodemlozingen. Wanneer er water weglekt is het glastuinbouwbedrijf in overtreding, ook wanneer de ondernemer nog niet op de hoogte was van het lek.

Waarom controleren?

Glastuinbedrijven zijn verplicht om te voorkomen dat verontreinigd water uit hun kassen in het oppervlaktewater terecht komt. Dit is belangrijk omdat water uit de glastuinbouwbedrijven meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten. Wanneer deze middelen in sloten, vaarten en kanalen terecht komen kan dit effect hebben op het ecosysteem. Omdat de verontreiniging overal anders is, is het lastig te voorspellen wat het effect precies is. In algemene zin kan een teveel aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen leiden tot een toename van wier en algen, het wegblijven van bepaalde vissoorten of een abnormale groei van in het water levende dieren. De gevolgen worden soms pas na vele jaren zichtbaar.

Daarom controleren onze toezichthouders samen met toezichthouders van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten en de NVWA via een risicogestuurde aanpak of glastuinbouwbedrijven in de regio Haaglanden voldoen aan de wet- en regelgeving. We controleren of er water wordt geloosd en als dit het geval is, of het geloosde water aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast controleren we door verontreiniging van bodem-, grond- en oppervlaktewater op te sporen. Met het samenbrengen van expertise, capaciteit en gegevens van toezichthouders vergroten we de slagkracht. Wanneer wij een overtreding vaststellen, kan dat resulteren in een bestuurlijk of strafrechtelijk handhavingstraject, zoals bijvoorbeeld een  dwangsom. Daarom raden wij glastuinbouwbedrijven aan te zorgen dat hun waterhuishouding inzichtelijk en op orde is.