Waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt voor glastuinbouwbedrijven een verplichte zuivering van afvalwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het gaat om het zuiveren van drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater).

Zuiveringsplicht

Het stappenplan zuiveren lozingswater legt uit hoe u tot de juiste invulling van de zuiveringsplicht kan komen. U kunt als glastuinbouwondernemer kiezen uit vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht:

  1. Emissieloos telen/nul-lozing
  2. Collectieve zuivering
  3. Individuele zuivering
  4. Mobiele zuivering

Nul-lozing

Het lozen van afvalwater is duur. Door water te recirculeren of bewuster met water om te gaan, kan lozing voorkomen worden. Op 16 maart 2017 is de aanpak aantonen nul-lozing door het Platform Duurzame Glastuinbouw gemaakt. Deze aanpak omschrijft hoe u als ondernemer toonbaar kunt maken dat er geen lozing in uw bedrijf is. Ook is afgesproken hoe wij via een bezoekverslag vastleggen dat er sprake is van een nul-lozing. Uitgangspunt is dat de ondernemer de bedrijfsgegevens geeft en dat de toezichthouder aandachtspunten heeft om deze bewijsvoering te beoordelen en tot een uitspraak te komen. Deze werkwijze is bruikbaar voor grote en kleine bedrijven én voor zowel complexe als eenvoudige bedrijven.

Collectieve zuivering

Bent u glastuinbouwondernemer en wordt er wel afvalwater geloosd in uw bedrijf? Dan is het zuiveren hiervan verplicht. Dit kan op verschillende manieren, zoals via een collectieve waterzuivering waarop meerdere bedrijven zijn aangesloten. Uw afvalwater wordt via een aangelegd leidingstelsel weggevoerd naar een zuiveringsinstallatie op een externe locatie. Hier wordt het water voor minimaal 95% gezuiverd van gewasbestrijdingsmiddelen. Vervolgens wordt het geloosd op de riolering.

In de regio Haaglanden zijn twee collectieve zuiveringen opgericht: Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot en de AWZI Nieuwe Waterweg.

Individuele zuivering

Sommige glastuinbouwondernemers kiezen voor een individuele benadering. Alle emissiepunten van afvalwater worden dan aangesloten op een zuiveringsinstallatie die zich in het bedrijf bevindt. Hierdoor wordt minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen gezuiverd, voordat het geloosd wordt op het riool.

Mobiele waterzuivering

Loost u afvalwater, maar bent u niet aangesloten bij een collectieve zuivering? En wilt u geen stationaire zuiveringsinstallatie in uw bedrijf plaatsen? Dan kunt u gebruik maken van een mobiele zuiveringsinstallatie. U slaat uw afvalwater op in een tijdelijke opslagvoorziening. Vervolgens wordt een mobiele zuiveringsinstallatie van een extern bedrijf ingezet. Deze mobiele zuivering wordt aangesloten op de afvalwateropslag, waarna het water direct gezuiverd wordt.