Waterzuivering

Voor glastuinbouwbedrijven geldt een verplichte zuivering van afvalwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het gaat om het zuiveren van drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater, indien gespoeld met drain- of bemest gietwater. 

Zuiveringsplicht

Het stappenplan zuiveren lozingswater legt uit hoe u tot de juiste invulling van de zuiveringsplicht kan komen. U kunt als glastuinbouwondernemer kiezen uit vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht: 

  1. Emissieloos telen 
  2. Collectieve zuivering 
  3. Individuele zuivering 
  4. Mobiele zuivering 

Emissieloos telen

Landelijk is het streven om de glastuinbouw in 2027 nagenoeg emissieloos te laten telen. Met name op het gebied van water is dit een grote opgave. De twee hoofd-emissiepunten zijn meststoffen en bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen). Meststoffen en bestrijdingsmiddelen zitten in het teeltgerelateerd afvalwater en er kan gesteld worden dat er altijd wel een keer teeltgerelateerd afvalwater bij een glastuinbouwbedrijf vrijkomt. Dit moet dan via een toegestane route worden afgevoerd, zoals hieronder beschreven. Voor het terugdringen van de emissie van meststoffen wordt ingezet op recirculatie. Afvalwater zoals condenswater van warmtekrachtinstallaties en percolaat van afvalstoffencontainers vallen niet onder het beleidsvoornemen van “emissieloos telen”. In onze regio geldt dat dergelijke waterstromen afgevoerd worden via de riolering. De vermindering van de lozingen begint met goede kennis van het watersysteem op een glastuinbouwbedrijf. Als die kennis aanwezig is, kan gekeken worden waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Collectieve zuivering

Bent u glastuinbouwondernemer en wordt er wel afvalwater geloosd in uw bedrijf? Dan is het zuiveren hiervan verplicht. Dit kan op verschillende manieren, zoals via een collectieve waterzuivering waarop meerdere bedrijven zijn aangesloten. Uw afvalwater wordt via een aangelegd leidingstelsel weggevoerd naar een zuiveringsinstallatie op een externe locatie. Hier wordt het water voor minimaal 95% gezuiverd van gewasbestrijdingsmiddelen. Vervolgens wordt het geloosd op de riolering. 

In de regio Haaglanden zijn twee collectieve zuiveringen opgericht: Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot en de AWZI Nieuwe Waterweg. 

Individuele zuivering

Sommige glastuinbouwondernemers kiezen voor een individuele benadering. Alle emissiepunten van afvalwater worden dan aangesloten op een zuiveringsinstallatie die zich in het bedrijf bevindt. Hierdoor wordt minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen gezuiverd, voordat het geloosd wordt op het riool. 

Mobiele waterzuivering

Loost u afvalwater, maar bent u niet aangesloten bij een collectieve zuivering? En wilt u geen stationaire zuiveringsinstallatie in uw bedrijf plaatsen? Dan kunt u gebruik maken van een mobiele zuiveringsinstallatie. U slaat uw afvalwater op in een tijdelijke opslagvoorziening. Vervolgens wordt een mobiele zuiveringsinstallatie van een extern bedrijf ingezet. Deze mobiele zuivering wordt aangesloten op de afvalwateropslag, waarna het water direct gezuiverd wordt.