Drinkwaterwinning

Schoon drinkwater uit de kraan is niet alleen van levensbelang, maar voor veel mensen in Nederland ook heel van zelfsprekend. Voor het winnen van schoon drinkwater is het nodig het grondwater te beschermen. Dit doet Omgevingsdienst Haaglanden namens de Provincie Zuid-Holland.

In beschermingsgebieden gelden aanvullende eisen voor werkzaamheden en voor activiteiten die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater. Er zijn drie milieubeschermingsgebieden: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones.

In het beleid van de Provincie zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen. Met het oog op de waterwinning wordt hiermee de kwaliteit van het grondwater beschermd. Onder bepaalde voorwaarden kan van een aantal verbodsbepalingen ontheffing worden verlenen. Daarmee wordt bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van ons drinkwater.

Afvalwater bij bedrijven

Wilt u afvalwater lozen binnen uw bedrijf? Dit kan gaan om lozing op een rioolstelsel, het oppervlaktewater, een afvalwaterzuiveringsinstallatie of op de bodem. Het is belangrijk dat u het ontstaan van afvalwater zoveel mogelijk beperkt of het voorkomt. Als afvalwater toch ontstaat, probeert u dit zo min mogelijk te verontreinigen. Afvalwaterstromen moet men daarom gescheiden houden. Behalve als de verwerking door het samenvoegen van de stromen geen probleem ondervindt.

Voor afvalwaterstromen geldt de zogenaamde voorkeursvolgorde. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat concrete regels over het lozen van uw afvalwater op de riolering en bodem. Voor afvalwater buiten een bedrijf, dus bijvoorbeeld op straat of in het veld, geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen. In sommige gevallen heeft u een ontheffing, maatwerkbesluit of een vergunning nodig om uw lozing mogelijk te maken.