Geothermie

Alle winning van warmte dieper dan 500 meter noemen we aardwarmte, ook wel geothermie. Het warme water wordt uit de bodem opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en na gebruik afgekoeld weer de bodem ingebracht. De aardwarmte wordt bovengronds gebruikt als duurzame warmtebron voor tuinbouwkassen, gebouwen, woningen en industrie.

Regio Haaglanden is een aantrekkelijk gebied voor geothermieprojecten en de aanvragen stapelen zich in rap tempo op. Geothermie is een veelomvattend traject. Naast de belangrijke voordelen, brengt het winnen van aardwarmte vanzelfsprekend ook risico’s met zich mee. Het gaat om risico’s voor de bescherming van diepe grondwatervoorraden en de directe omgeving van de installatie.

Namens de Provincie Zuid-Holland beoordelen onze vergunningverleners de stukken waarin de risico’s in kaart zijn gebracht en geven wij hierover advies. Door in een vroeg stadium de milieugevolgen in kaart te brengen, kan indien nodig op tijd worden bijgestuurd en naar oplossingen worden gezocht. Hierbij wordt gekeken naar onder andere seismische risico’s, bodembeweging, maaivelddaling, verzilting, verticaal bodemevenwicht en interferentie, planmatig gebruik van de ondergrond, geluid, licht en externe veiligheid.