Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met ZZS via onder andere de lucht, het water of de bodem.

Het Nederlandse beleid is er op gericht om de risico’s van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren. Voor een aantal stoffen wordt volledig uitbannen nagestreefd. Op Europees niveau is een lijst van ZZS vastgesteld. Daarnaast is in Nederland een lijst opgesteld met potentiële ZZS, de pZZS. U kunt gebruik maken van het zoeksysteem via de ZZS navigator. Het aantal (p)ZZS’en wordt continu uitgebreid en telt al een paar duizend stoffen. Dit betekent dat deze stoffen bij veel bedrijfsvoeringen worden gebruikt.

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Om ZZS’en te kunnen identificeren bij de uitstoot naar water, gebruiken we de zogenoemde Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM). De ABM kent vier categorieën van aflopende ‘waterbezwaarlijkheid’:

  • Z                 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): verzameling van meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu;
  • A                niet snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen;
  • B                afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen;
  • C                stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater.

Als iemand afvalwater wil lozen, moet het ABM gebruikt worden om de belasting in kaart te brengen. Omgevingsdienst Haaglanden gebruikt het ABM bij het verlenen van vergunningen, het opstellen van maatwerkvoorschriften en eventuele handhaving op basis van de zorgplicht.

Voor ZZS-stoffen met een waterbezwaarlijkheid is de vergunninghouder verplicht om Omgevingsdienst Haaglanden iedere vijf jaar te informeren over:

  • de mate waarin de zeer zorgwekkende stoffen op het oppervlaktewater geloosd worden, en;
  • de mogelijkheden om emissies van deze te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen, meldingen en bij het uitvoeren van toezicht is Omgevingsdienst Haaglanden dus extra alert op het terugbrengen van (p)ZZS.