Kaders en richtlijnen

Voor het plaatsen van lichtmasten of een groot LED-scherm is een omgevingsvergunning (voor bouwen) nodig. De omgevingsvergunningaanvraag wordt behandeld door de gemeente waar de bouw plaatsvindt. De gemeente vraagt Omgevingsdienst Haaglanden in zo’n vergunningprocedure vaak om advies over de te verwachten lichthinder. Dit geldt ook voor reclame-uitingen in de openbare ruimte (niet bij bedrijven). Bij sportparken vlakbij natuurgebieden moet het effect op de flora en fauna onderzocht worden. Een bomenrij langs de sportvelden kan namelijk als vliegroute voor vleermuizen dienen.

Richtlijnen

Voor LED-reclameborden langs rijkswegen gelden specifieke eisen om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van lichthinder, maar ook het voorkomen van onnodige afleiding. Bij deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van:

  • Richtlijn lichthinder;
  • Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen – Verlichting (2015);
  • Rapport Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen (2019) van Rijkswaterstaat;
  • Richtlijn Reclame langs wegen van het CROW (uitgave 2017).

Deze laatste publicatie geldt ook voor overige wegen. Klik hier om de richtlijnen te bekijken op de website van NSVV, het onafhankelijke kenniscentrum voor licht en verlichting.

Zorgplicht

Alle bedrijven die onder de milieuregels vallen, moeten gehoor geven aan de zogenaamde zorgplicht (artikel 2.1. lid 2 onder h van het Activiteitenbesluit milieubeheer). Hierin wordt u als ondernemer verplicht om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen of (als dit niet mogelijk is) lichthinder in ieder geval tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Voor de toetsing van dit aanvaardbare niveau zijn in het Activiteitenbesluit geen normen opgenomen. Daarom wordt dit aanvaardbare niveau getoetst aan de grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder (2017/2020) zoals opgesteld door de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)