Kaders en richtlijnen

Voor het plaatsen van lichtmasten of een groot LED-scherm is een omgevingsvergunning (voor bouwen) nodig. De omgevingsvergunningaanvraag wordt behandeld door de gemeente. Hierbij zal getoetst worden aan het omgevingsplan en aan de Wet natuurbescherming. Indien het omgevingsplan de bouw niet toestaat of als het gaat om een locatie nabij een natuurgebied vraagt de gemeente de ODH om advies over de lichthinder en effecten voor de flora en fauna. Dit geldt ook voor reclame-uitingen in de openbare ruimte (niet bij bedrijven). Bij sportparken vlakbij natuurgebieden mag het licht geen verstoring van de flora en fauna veroorzaken. Een bomenrij langs de sportvelden kan bijvoorbeeld als vliegroute voor vleermuizen dienen.  

Wetgeving en richtlijnen

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende documenten betrokken worden bij de beoordeling van de omgevingsvergunning:   

  • Richtlijn lichthinder;  
  • Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen – Verlichting (2015);  
  • Rapport Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen (2019) van Rijkswaterstaat;  
  • Richtlijn Reclame langs wegen van het CROW (uitgave 2017); 
  • Besluit activiteiten leefomgeving vanwege assimilatieverlichting in de kassen; 
  • Bruidsschat vanwege lichthinder bij sportvelden; 
  • Gemeentelijk beleid (programma). 

Als de gemeente in het omgevingsplan geen specifieke regels m.b.t. lichthinder heeft gesteld, kan bij klachten over lichthinder van bedrijven in sommige gevallen getoetst worden of voldaan wordt aan de specifieke zorgplicht die volgt uit artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 22.44 van de Bruidsschat.