Sportbelichting

Om buitensporten ook in de donkere uren mogelijk te maken, worden de velden kunstmatig verlicht door hoge lichtmasten. Het licht dat hiervan af komt, verlicht vaak niet alleen de velden, maar ook de omgeving. Dit kan voor overlast zorgen. Om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, geeft het Activiteitenbesluit Milieubeheer voorschriften voor het gebruik van deze verlichting (artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit).

Voorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer

Artikel 3.148 luidt:

 1. De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitlucht is uitgeschakeld:
  a. tussen 23:00 uur en 07:00 uur, en;
  b. indien er geen sport wordt beoefend noch onderhoud plaatsvindt.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:
  a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
  b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalanderjaar, of;
  c. door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in onderdeel b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel tezamen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.
 3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Naast bovengenoemd artikel moet een inrichting met sportveldverlichting ook altijd voldoen aan het zorgplichtartikel uit het Activiteitenbesluit. Om dit te toetsen, gebruiken we de algemene en specifieke grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Via een lichtonderzoek kan de hindersituatie vervolgens worden bemeten. In sommige situaties is zo’n lichtonderzoek noodzakelijk.

Tips om lichthinder te voorkomen

Het is belangrijk om hinder en verstoring door kunstmatige verlichting zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele tips zijn:

 • Scherm de lichtbron af, zodat deze niet direct zichtbaar is;
 • Maak gebruik van de juiste armaturen;
 • Zorg dat de armaturen goed gericht staan op het betreffende veld;
 • Vermijd kunstmatige belichting in risicogebieden, zoals natuurgebieden.