Sportbelichting

Om buitensporten ook in de donkere uren mogelijk te maken, worden de velden kunstmatig verlicht door hoge lichtmasten. Het licht dat hiervan afkomt verlicht vaak niet alleen de velden, maar ook de omgeving. Dit kan voor overlast zorgen. Om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken geeft het omgevingsplan van de gemeente voorschriften voor het gebruik van deze verlichting (artikel 22.239 van het omgevingsplan). 

Voorschriften Omgevingsplan

Artikel 22.239 luidt: 

 1. Met het oog op het beperken van lichthinder is de verlichting die hoort bij een gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht uitgeschakeld:
  a. Tussen 23.00 en 07.00 uur; en
  b.
  Als er geen sport wordt beoefend en geen onderhoud plaatsvindt.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met: 
  a.
  De viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
  b.
  De viering van andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar; of
  c.
  Door het college van burgemeester en wethouders aangewezen activiteiten, anders dan festiviteiten als bedoeld onder b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel samen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar. 
 3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.  

Naast bovengenoemd artikel moet een locatie met milieubelastende activiteiten en sportveldverlichting ook altijd voldoen aan het specifieke zorgplichtartikel (artikel 22.44) uit het omgevingsplan. Om dit te toetsen, gebruiken we de algemene en specifieke grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Via een lichtonderzoek kan de hindersituatie vervolgens worden bemeten. In sommige situaties is zo’n lichtonderzoek noodzakelijk. 

Tips om lichthinder te voorkomen

Het is belangrijk om hinder en verstoring door kunstmatige verlichting zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele tips zijn: 

 • Scherm de lichtbron af, zodat deze niet direct zichtbaar is; 
 • Maak gebruik van de juiste armaturen; 
 • Zorg dat de armaturen goed gericht staan op het betreffende veld; 
 • Vermijd kunstmatige belichting in risicogebieden, zoals natuurgebieden.