GIS-viewer voor vuurwerk en TUG

In januari 2019 is er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een toetsingskader ontwikkeld voor het toetsen van vuurwerkevenementen en het opstijgen en landen van vliegtuigen/helikopters buiten een luchthaven (TUG = Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) aan de Wet natuurbescherming (Wnb). Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn voor deze activiteiten bevoegd gezag, waarbij zij wil voorkomen dat er negatieve effecten ontstaan ten aanzien van beschermde soorten en natuurgebieden in het kader van voorheen de Wet Natuurbescherming (Wnb), nu Omgevingswet onderdeel Natuur.

Ontwikkeling GIS-viewer

Omgevingsdienst Haaglanden is voor de provincie Zuid-Holland in mandaat bevoegd gezag voor het onderdeel Natuur van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 inwerking is getreden. In de afgelopen jaren heeft Omgevingsdienst Haaglanden voor veel vuurwerkevenementen en het opstijgen en landen van vliegtuigen/helikopters nabij natuurgebieden een risico inschatting gemaakt en daarover advies uitgebracht. Aan de hand van de ervaringen die in de afgelopen jaren is opgedaan en op basis van het voornoemde toetsingskader, is de GIS-viewer ontwikkeld. GIS staat voor Geografisch Informatiesysteem. Deze tool geeft initiatiefnemers (o.a. bezigers vuurwerk), toezichthouders en andere overheden inzicht of natuur mogelijk relevant is voor de voorgenomen activiteit. De GIS-viewer is gebruikersvriendelijk ingericht en via deze link te openen.

Gebruik van de GIS-viewer

Voor de mogelijke verstoring van de natuur door vuurwerkevenementen en het opstijgen en landen van vliegtuigen/helikopters, zijn de volgende criteria van belang:

  • Wat voor soort activiteit is het?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Waar vindt de activiteit plaats?

Nadat het type activiteit (soort vuurwerk of TUG) en de geplande datum van die activiteit in de tool is ingevoerd, kan op de kaart voor heel de provincie Zuid-Holland worden nagegaan of er op de voorgenomen locatie eerst nog een broedvogelcontrole of een natuuronderzoek moet worden uitgevoerd. De GIS-viewer toont een kaart waarin alle Natura 2000-gebieden, weidevogelgebieden, Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebieden) en ganzenrustgebieden zijn opgenomen met de daarbij behorende buffers ter voorkoming van verstoring van de natuur. Daarbij zijn de volgende kleuren weergegeven:

  • Groen: er zijn geen belemmeringen (zie wel de disclaimer);
  • Geel (broedseizoen): er dient voorafgaand aan de activiteit een broedvogelcontrole op en nabij de geplande locatie te worden uitgevoerd. Indien er geen broedende vogels en/of geen niet-vliegvlugge kuikens van beschermde soorten worden aangetroffen zijn er geen belemmeringen;
  • Oranje: mogelijk is een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit en/of Natura 2000-activiteit nodig om de activiteit uit te mogen voeren. Er dient een natuuronderzoek te worden uitgevoerd door een ecologisch deskundige. Daarna moet contact worden opgenomen met Omgevingsdienst Haaglanden om een toets te laten uitvoeren, dan wel een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning flora en fauna-activiteit en/of Natura 2000-activiteit, als dit uit het natuuronderzoek is gebleken.

In onderstaande tabel is per (natuur-)gebied en per periode van het jaar een kleur opgenomen die hierboven is toegelicht en ook wordt weergegeven in de GIS-viewer. Daaronder zijn de bufferafstanden weergegeven.

N.B. Indien voor dezelfde activiteit, op dezelfde locatie en in dezelfde periode van het jaar al eerder een positief advies is afgegeven door Omgevingsdienst Haaglanden, dan behoeft die activiteit niet opnieuw te worden getoetst.

Disclaimer gebruik GIS-viewer

De GIS-viewer is een hulpmiddel ter bepaling van de effecten van uw voorgenomen activiteit, in het kader van de specifieke zorgplichten opgenomen in de artikelen 11.6 (voor Natura 2000-activiteiten) en 11.27 (voor flora- en fauna-activiteiten) van het Besluit activiteiten leefomgeving. De GIS-viewer treedt niet in de plaats van regulier ecologisch onderzoek dat benodigd kan zijn, voordat de activiteit mag plaatsvinden. Wanneer het overtreden van verboden niet kan worden uitgesloten, dan dient er voordat de activiteit plaatsvindt natuuronderzoek te worden uitgevoerd.

Wanneer ecologisch onderzoek benodigd is, is van meerdere factoren afhankelijk, waaronder: de aard van de voorgenomen activiteit, de kenmerken van de betreffende planlocatie en mogelijk andere ecologische informatie die reeds beschikbaar is. In de afgelopen jaren van de uitvoering van de Wet natuurbescherming, nu Omgevingswet, is gebleken dat voor kortdurende vuurwerkevenementen en het tijdelijk opstijgen en landen van vliegtuigen/helikopters op de aangevraagde locaties en tijdstippen zo’n onderzoek veelal niet noodzakelijk is. De GIS-viewer geeft een goede indicatie of een broedvogelcontrole, een natuuronderzoek en/of een omgevingsvergunning nodig kan zijn, maar heeft geen wettelijke status. Aan deze GIS-viewer kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De beoordeling of voor de activiteit een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit of Natura 2000-activiteit nodig is, blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.