Jacht, beheer, schade, overlast

De Wet natuurbescherming regelt op welke dieren mag worden gejaagd en wanneer bestrijding van dieren mag plaatsvinden in het belang van volksgezondheid, veiligheid, het voorkomen van schade of ter bescherming van flora en fauna. Er gelden verschillende regels voor jacht, beheer en schadebestrijding. Dit is afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade. Voor veel soorten die bestreden moeten worden is een faunabeheerplan vastgesteld. Meer informatie over de faunabeheerplannen, ontheffingen, vrijstellingen en hoe het faunabeheer is geregeld binnen de provincie Zuid-Holland kunt u vinden op de website van Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Verantwoordelijke instantie

Een aanvraag om een ontheffing voor beheer en schadebestrijding moet in de meeste gevallen via Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE-ZH) bij ons worden ingediend. Wij kunnen een ontheffing voor beheer en schadebestrijding aan FBE-ZH verlenen indien wordt voldaan aan de onderstaande wettelijke criteria:

  • Er is geen andere bevredigende oplossing;
  • Er moet sprake zijn van een wettelijk belang;
  • De gunstige staat van instandhouding van die soort mag niet in het geding zijn.

Uitzondering hierop is de bestrijding van de huismuis, mol, bosmuis, huisspitsmuis en de veldmuis. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier ontheffing ongediertebestrijding.

Bestrijden zwarte en bruine rat

Voor het bestrijden van de zwarte en bruine rat is voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, bestrijding binnen de bebouwde kom en afwijkingen van het jachtveld aan FBEZH een ontheffing verleend. Deze ontheffing kan onder voorwaarden aan bestrijders worden doorgeschreven. Wilt u weten welk type geweer u mag gebruiken en voor welke diersoort u een ontheffing nodig heeft? Neem contact op met FBE-ZH.

Te klein jachtveld

Als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wet natuurbescherming in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt, is een ontheffing nodig. Ook die ontheffing moet via FBE-ZH bij ons worden aangevraagd. In de provincie Zuid-Holland wordt echter alleen dan een ontheffing verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet.