Soorten Kansenkaart Zuid-Holland

Betreft uw activiteit een ruimtelijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe woning of pand, of het verbouwen of verduurzamen hiervan? Dan doet u er goed aan om in een vroeg stadium informatie in te winnen over de aanwezigheid beschermde diersoorten, hun verblijfplaats of leefgebied in het betreffende plangebied. Als de kans bestaat dat er beschermde soorten aanwezig zijn, dan is de Wet natuurbescherming van toepassing. In dit geval geldt een onderzoeks- en ontheffingplicht waardoor meer tijd en aanvullende acties nodig zijn voor u kunt starten met uw activiteit.

Inzicht in de kans op aanwezigheid beschermde soorten

Informatie over de zes meest voorkomende beschermde diersoorten bij ontheffingsaanvragen in stedelijk gebied kunt u terugvinden via de SKK-applicatie (Soorten Kansenkaart Zuid-Holland). Dit is een publieke zelfservice waar iedereen eenvoudig informatie over de aanwezigheid van de volgende diersoorten kan opzoeken: de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de huismus, de gierzwaluw, de rugstreeppad en de heikikker.

Let op: De SKK is een applicatie die inzicht geeft in de waarschijnlijkheid van het voorkomen van zes veel voorkomende beschermde soorten op een bepaalde locatie. Hoewel de SKK niet in de plaats treedt van regulier ecologisch onderzoek dat benodigd is ter verkrijging van een ontheffing, draagt de SKK wel bij aan het ontlasten van de onderzoeksinspanning voor initiatieven en het vergroten van algemene kennis over deze beschermde soorten. Welk ecologisch onderzoek benodigd is voor een initiatief, is van meerdere factoren afhankelijk, waaronder de aard van de voorgenomen werkzaamheden, de kenmerken van de betreffende planlocatie en mogelijk andere ecologische informatie die reeds beschikbaar is. Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

De SKK treedt zodoende niet in de plaats van noodzakelijk onderzoek, maar is een ondersteunend middel in het voortraject van een ontheffingsaanvraag.

Gebruikersmogelijkheden

De applicatie heeft verschillende gebruikersmogelijkheden.

 1. Wilt u een overzicht van alle zes diersoorten in uw gebied? Klik dan hier.
 2. Wilt u gedetailleerdere informatie per diersoort? Dan kunt u gebruik maken van de opties hieronder.

Waarvoor dient de SKK?

De twee grootste functies van de SKK zijn:

 1. Ecologische informatie
  De SKK zorgt voor directe, toegankelijke ecologische informatie over uw plangebied. Zo heeft u, voordat er ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, inzicht in de kans op aanwezigheid van beschermde soorten. Ook verspreiding en habitats van de diersoorten komen zo in beeld, wat kan helpen bij een gebiedsgerichte aanpak.
 2. Planningsinzichten
  Door in het voortraject van een activiteit basis ecologische informatie beschikbaar te hebben, kan dit inzichten bieden voor de planning van een project. Bestaat er een grote kans op één of meerdere diersoorten? Ecologisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen, maar kunt u bijvoorbeeld uitgaan van een langer doorloopproces door de vereiste ontheffingsaanvraag en bijbehorende maatregelen.

Per doelgroep kunnen de voordelen van de SKK verschillen, deze worden hieronder toegelicht.

Voor wie is de SKK bedoeld?

De SKK kan voor verschillende doelgroepen een meerwaarde bieden.

 • Bent u een bouwer/initiatiefnemer?
  Met de SKK krijgt u in het voortraject van uw project inzicht in basis ecologische informatie over uw plangebied. Die voorinformatie kunt u gebruiken bij de locatiekeuze van uw project en bij de opdrachtverlening aan het ecologisch adviesbureau die de quickscan en het nader onderzoek uitvoert. Dit verkleint de kans dat het onderzoek onvolledig wordt uitgevoerd en voorkomt dat het proces van ontheffingverlening onnodig wordt vertraagd.
 • Bent u een ecologisch adviseur?
  De aangeboden informatie in de SKK kan dienen als basis voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden om een indicatie te geven aan opdrachtgevers over o.a. de haalbaarheid van het initiatief, de te verwachte inspanning van het onderzoek, de te nemen compenserende maatregelen en de looptijd van het proces tot ontheffingverlening.
 • Bent u een gebiedsontwikkelaar, beleidsmaker of zet u zich in op het gebied van soortenbescherming?
  Met behulp van de SKK kunt u inzicht krijgen in de verwachte aanwezigheid en verspreiding van de beschermde soorten in provincie Zuid-Holland.
 • Bent u een onderzoeker of dataleverancier?
  De modellen en data gebruikt in de basis van de SKK kunnen helpen bij het valideren van waarnemingen. Tegelijk kunnen waarnemingen genoteerd in de kaart ook gebruikt worden om modellen te valideren.

Vragen of technische storing melden

Heeft u vragen over de SKK? Voor meer informatie kunt u mailen naar vergunningen@odh.nl met als onderwerp ‘Soorten Kansenkaart Zuid-Holland’. U kunt zo ook een eventuele technische storing melden.

Aanvullende documenten SKK

 • Beheer informatie SKK
 • Modelrapport Gewone Dwergvleermuis
  • SKK Modelrapport Gewone Dwergvleermuis 362 KB Download
 • Modelrapport Ruige Dwergvleermuis
  • SKK Modelrapport Ruige Dwergvleermuis 249 KB Download
 • Modelrapport Gierzwaluw
  • SKK Modelrapport Gierzwaluw 599 KB Download
 • Modelrapport Heikikker
  • SKK Modelrapport Heikikker 489 KB Download
 • Modelrapport Huismus
  • SKK Modelrapport Huismus 832 KB Download
 • Modelrapport Rugstreeppad
  • SKK Modelrapport Rugstreeppad 585 KB Download