Carbid: een gevaarlijke stof

Carbid mag niet zomaar opgeslagen en verkocht worden, hiervoor is toestemming nodig. Carbid is een gevaarlijke stof die ADR-geclassificeerd is (ADR-klasse 4.3). Dit betekent dat de opslag van meer dan één kilogram carbid, uitsluitend mag plaatsvinden als daarbij wordt voldaan aan de voorschriften uit de Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 – PGS 15).

Korte toelichting

  • Carbid mag uitsluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte opslagvoorziening conform de PGS 15;
  • Carbid mag niet worden opgeslagen in een (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte(n), vanwege de aanwezigheid van sprinklers. Als carbid in contact komt met water ontstaat een chemische reactie die ontploffingsgevaar kan veroorzaken;
  • De opslag van carbid moet minimaal vier weken van tevoren gemeld worden bij onze dienst. Voor omgevingsvergunningplichtige inrichtingen geldt dat een wijziging van de vergunning noodzakelijk kan zijn, voordat carbid mag worden opgeslagen;
  • Gemeenten kunnen in een Algemene plaatselijke verordening (APV) beperkingen stellen aan carbidschieten. Vragen? Neem hierover contact op met uw gemeente.