Het afsteken van vuurwerk

Wij verlenen namens de provincie Zuid-Holland uitsluitend aan gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming voor het beroepsmatig afsteken van vuurwerk. Dit doen wij volgens het Vuurwerkbesluit. Gecertificeerde vuurwerkbedrijven hebben personeel in dienst die ook wel ‘bezigers’ worden genoemd. Zij mogen gedurende het jaar professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en theatervuurwerk tot ontbranding brengen.

Voor het afsteken van vuurwerk op een locatie dient een erkend vuurwerkbedrijf een melding bij ons in of vraagt om een ontbrandingstoestemming. Wij toetsen deze aan de (veiligheids)eisen die zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Type vuurwerk;
  • Aantal kilo’s (voor een melding plichtig evenement: maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk. Theater: maximaal 20 kilo theatervuurwerk);
  • Opstelling van de producten;
  • Afstanden t.o.v. van het publiek;
  • Afsteeklocatie en haar omgeving (bevinden zich daar kwetsbare objecten zoals natuurbeschermingsgebieden).

Melding afsteken vuurwerk

Aan een melding kunnen wij geen voorschriften verbinden en kan geen bezwaar worden gemaakt. Afhankelijk van de locatie adviseren wij de organisator om omwonenden te informeren over de inhoud van het vuurwerkevenement en de eventuele hinder die dit met zich mee kan brengen. Wij brengen de betreffende burgemeester, veiligheidsregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte. De burgemeester heeft de mogelijkheid om via de plaatselijke verordening het afsteken van vuurwerk te verbieden in het kader van de Openbare Orde. Is het bijvoorbeeld een periode erg droog geweest? Grote kans dat het afsteken van vuurwerk dan wordt verboden. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk zijn vaak meerdere vergunningen vereist. Dit is afhankelijk van de locatie, gebeurtenis en het aantal bezoekers. We raden ondernemers daarom aan het plan voor te leggen aan de gemeente waarbinnen men professioneel vuurwerk wil gaan afsteken.

Vergeet de Wet Natuurbescherming niet

Ook bij het afsteken van vuurwerk kan de Wet natuurbescherming van toepassing zijn. In de Wnb zijn diverse verbodsbepalingen opgenomen. Denk hierbij aan het verstoren van bijvoorbeeld vogels en vleermuizen, of het betreden van natuurgebieden door bezoekers. De initiatiefnemer is ervoor verantwoordelijk dat geen verbodsbepalingen worden overtreden. Wij adviseren op verzoek aan de vuurwerkvergunningverleners op de aspecten van de Wnb voor de gehele provincie Zuid-Holland.