Het afsteken van vuurwerk

Wij verlenen namens de provincie Zuid-Holland uitsluitend aan gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming voor het beroepsmatig afsteken van vuurwerk. Dit doen wij volgens het Vuurwerkbesluit. Gecertificeerde vuurwerkbedrijven hebben personeel in dienst die ook wel ‘bezigers’ worden genoemd. Zij mogen gedurende het jaar professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en theatervuurwerk tot ontbranding brengen. 

Voor het afsteken van vuurwerk op een locatie dient een erkend vuurwerkbedrijf een melding bij ons in of vraagt om een ontbrandingstoestemming. Wij toetsen deze aan de (veiligheids)eisen die zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit. Hierbij wordt gekeken naar: 

  • Type vuurwerk; 
  • Aantal kilo’s (voor een melding plichtig evenement: maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk. Theater: maximaal 20 kilo theatervuurwerk); 
  • Opstelling van de producten; 
  • Afstanden t.o.v. van het publiek; 
  • Afsteeklocatie en haar omgeving (bevinden zich daar kwetsbare objecten zoals natuurbeschermingsgebieden). 

Melding afsteken vuurwerk

Aan een melding kunnen wij geen voorschriften verbinden en kan geen bezwaar worden gemaakt. Afhankelijk van de locatie adviseren wij de organisator om omwonenden te informeren over de inhoud van het vuurwerkevenement en de eventuele hinder die dit met zich mee kan brengen. Wij brengen de betreffende burgemeester, veiligheidsregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte. De burgemeester heeft de mogelijkheid om via de plaatselijke verordening het afsteken van vuurwerk te verbieden in het kader van de Openbare Orde. Is het bijvoorbeeld een periode erg droog geweest? Grote kans dat het afsteken van vuurwerk dan wordt verboden. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk zijn vaak meerdere vergunningen vereist. Dit is afhankelijk van de locatie, gebeurtenis en het aantal bezoekers. We raden ondernemers daarom aan het plan voor te leggen aan de gemeente waarbinnen men professioneel vuurwerk wil gaan afsteken. 

Natuur en vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk kan gevolgen hebben voor flora en fauna, Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden. Denk hierbij aan het verstoren van vogels en vleermuizen of het betreden van natuurgebieden door bezoekers. In de Omgevingswet en in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn diverse verbodsbepalingen opgenomen. De initiatiefnemer is ervoor verantwoordelijk dat deze verbodsbepalingen niet worden overtreden. Dat houdt in sommige gevallen in dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit en/of voor een Natura 2000-activiteit nodig is. Wij adviseren op verzoek aan de vuurwerkvergunningverleners op natuuraspecten in de Omgevingswet voor de gehele provincie Zuid-Holland.