Verkoopvergunning vuurwerk (regio Den Haag)

Per 31 augustus 2017 heeft de gemeente Den Haag i.s.m. de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de uitgifte van vergunningen voor de verkoop van consumentenvuurwerk binnen de regio Den Haag in mandaat overgedragen aan de ODH.

Om vuurwerk te verkopen heeft u een verkoopvergunning nodig.
Verkoop van vuurwerk aan consumenten mag alleen op de daartoe aangewezen dagen. In de regel geldt dat voor de data 29, 30 en 31 december met dien verstande dat als een van deze dagen een zondag is; 28 december als verkoopdag wordt toegevoegd. Er is een verbod voor verkoop op een zondag.

Het aantal verkooppunten in de gemeente is met het bestemmingsplan Parapluherziening detailhandel beperkt tot maximaal 75. Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure maximaal 16 weken kan duren.

 • Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u vorig jaar ook een verkoopvergunning ontvangen? Dan kun u het aanvraagformulier direct indienen.
 • Indien u een vuurwerkverkooplocatie overneemt van een andere ondernemer dient u dit kenbaar te maken in het aanvraagformulier. De vergunning is niet overdraagbaar.
 • Heeft u op een locatie niet eerder vuurwerk opgeslagen en verkocht en daar niet eerder een vergunning voor gekregen? Dan dient u voor de locatie eerst een omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en eventueel bouwen) aan te vragen via het omgevingsloket. Pas nadat de vergunning is verleend kunt u een verkoopvergunning aanvragen bij de ODH.
   

Wat zijn de voorwaarden voor het mogen verkopen van vuurwerk?
Om vuurwerk te mogen verkopen moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. De actuele versie hiervan vindt u op wetten.nl.
 • Een nieuw verkooppunt (of het veranderen van een bestaand verkooppunt) moet worden gemeld in het kader van het Vuurwerkbesluit. Het meldingsformulier dient u ten minste 4 weken van tevoren in bij de ODH op vergunningen@odh.nl.
  U moet een Uitgangspuntendocument (UPD) hebben voor een brandmeld- en sprinklerinstallatie. Bekijk hiervoor ook het Memorandum 60 (zie relevante links onder aan deze pagina).
 • U laat het ontwerp UPD van een nieuwe brandmeld- en sprinklerinstallatie door de VRH keuren, voordat u deze installeert.
 • Bij de gemeente Den Haag dient u te informeren welke omgevingsvergunning(en) en andere toestemmingen zijn vereist.
 • Jaarlijks controleert de ODH de algemene staat uw vuurwerkopslagplaats(en). Tijdens de controle wordt onder andere gekeken of uw brandblusmiddelen tijdig gekeurd zijn en wordt gelet op de staat van uw brandmeld- en sprinklerinstallatie.

U mag pas vuurwerk verkopen als u toestemming heeft om vuurwerk op te slaan en gebleken is dat aan u de eisen voldoet. De verkoopvergunning wordt voor maximaal 5 jaar verleend.

Let op:
Wordt er tijdens de vuurwerkverkoopdagen een ernstige overtreding van de vergunning geconstateerd? Dan kan uw vergunning worden ingetrokken en/of verleent de ODH u ook geen nieuwe vergunning meer.

Bezwaar
Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen de verkoopvergunning.

Wij regelen dit voor

Gemeente Den Haag  

Verwerkingstermijn & leges

Het aanvraagformulier moet 16 weken vóór aanvang van de verkoop worden ingediend.

In artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Den Haag staan de mogelijkheden genoemd op grond waarvan de aanvraag kan worden geweigerd.

Voor het aanvragen van een verkoopvergunning worden legeskosten berekend. De Belastingzaken van de gemeente Den Haag zal hiervoor een rekening toesturen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de informatiepagina van gemeente Den Haag.

Relevantie informatie

Memorandum 60