Alles over aanvragen

Elke aanvraag voor de Wet natuurbescherming start met een conceptaanvraag. Zorg dat u dit tijdig en zo volledig mogelijk doet, ook wanneer u start met een toetsing. Op deze pagina vindt u meer informatie over het proces, een aantal hulpmiddelen en toelichtende documenten.

Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat de provincie waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning/ontheffing bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen en vluchten met opsporings- of reddingshelikopters.

Verzoek bestuurlijk rechtsoordeel of toetsen plan

Twijfelt u of u een vergunning of ontheffing nodig heeft? Of dat uw plan of project voldoet aan de wettelijke eisen? Dan adviseren wij u om bij ons een verzoek in te dienen zodat wij met u mee kunnen kijken. Indienen kan via vergunningen@odh.nl. Vermeld hierbij:

  • Het soort verzoek: bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van het plan/project of een andere handeling
  • Waar het om gaat: gebiedsbescherming, soortenbescherming, ongediertebestrijding of houtopstanden.

Tip: lees en controleer eerst de hulpmiddelen en toelichtende documenten voordat u bij ons een verzoek indient.

Behandelingstermijn formele aanvraag Wet natuurbescherming

Wij streven ernaar om binnen enkele weken een conceptaanvraag te beoordelen en het resultaat hiervan met de indiener van het formulier te delen. Dit doen wij door het uitvoeren van een quick-scan. Bij de quick-scan controleren wij of de juiste essentiële documenten en informatie zijn bijgevoegd. Is de conceptaanvraag akkoord? Dan wordt het concept een formele aanvraag voor een vergunning. Vanaf dit moment moet u binnen een termijn van 13 weken een reactie van ons ontvangen. De termijn kan met 7 weken verlengd worden. Wordt tijdens de behandeling van de formele aanvraag om aanvullende informatie gevraagd? Dan wordt de termijn opgeschort.

Behandelingstermijn houtopstanden

Na de melding houtopstanden krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt als een bewijs van de meldingsdatum en geeft het recht om te vellen na één maand na de ontvangstdatum genoemd in onze bevestiging. Binnen één jaar na deze meldingsdatum moet de velling worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding worden gedaan. Als wij het vellen niet toestaan, dan melden we dit binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Indien de meldingsplicht van toepassing is en de houtopstand is geveld of tenietgegaan, dan geldt een herplantplicht (artikel 4.3 van de Wnb).

Leges

Op grond van de ‘legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland‘ kunnen leges verschuldigd zijn voor de behandeling van een toets of aanvraag.

Onder aanvraag wordt verstaan:

  • Formele aanvraag van een vergunning of een ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
  • Verzoek tot een bestuurlijk oordeel
  • Verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen

Heeft u een vraag over een leges? Neem dan contact op met de Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, sectie Belastingen & Leges. Te bereiken via Klant Contact Centrum (KCC), algemeen telefoonnummer: 070-44 16 611