Alles over aanvragen

U kunt bij ons een aanvraag doen voor advies, beoordeling van rapporten, vooroverleg voor initiatieven, conceptverzoek voor een vergunningsaanvraag of de vergunningsaanvraag in het kader van het aanvullingsspoor natuur onder de Omgevingswet. 

Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat de provincie waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning bij de Minister. Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen en vluchten met opsporings- of reddingshelikopters. 

Verzoek bestuurlijk rechtsoordeel of toetsing

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Of dat uw activiteiten voldoen aan de wettelijke eisen? Dan adviseren wij u om bij ons een verzoek tot toetsing of bestuurlijk rechtsoordeel in te dienen, zodat wij de door u aangeleverde gegevens kunnen beoordelen. U kunt hierbij denken aan een quickscan, voortoets, AERIUS-berekening (met onderbouwend rapport) of een nader onderzoek. 

Tip: lees en controleer eerst de hulpmiddelen en toelichtende documenten beschikbaar op deze website voordat u bij ons een verzoek indient.  

Conceptverzoek

Wij adviseren u om voorafgaand aan een formele aanvraag een conceptverzoek in te dienen. Aangezien de termijnen onder de Omgevingswet zijn gewijzigd, is het van belang om een zo volledig mogelijke aanvraag te kunnen indienen, zodat deze termijnen haalbaar worden. 

Wij streven ernaar om binnen enkele weken een conceptverzoek te beoordelen en het resultaat hiervan met de aanvrager te delen. Dit doen wij door het uitvoeren van een initiële beoordeling. Bij deze initiële beoordeling controleren wij of de juiste essentiële documenten en informatie zijn bijgevoegd. Is het conceptverzoek volledig? Dan wordt het conceptverzoek een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aanvraag flora- en fauna- of Natura 2000-activiteit

Wij adviseren u om voorafgaand aan een formele aanvraag een conceptverzoek in te dienen.  

De behandeltermijn van de formele aanvraag is afhankelijk van de gevolgde procedure: de reguliere procedure, reguliere procedure plus of de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 

  • Reguliere procedure: in de regel van toepassing op aanvragen om vergunning voor een flora- en fauna activiteit. Hiervoor geldt een termijn van 8 weken. 
  • Reguliere procedure plus: in de regel van toepassing op aanvragen om vergunning voor een flora- en fauna activiteit indien deze in behandeling is bij een ander bevoegd gezag. Hiervoor geldt een termijn van 12 weken.  
  • Uniforme openbare voorbereidingsprocedure: in de regel van toepassing op aanvragen om vergunning voor een Natura 2000-activiteit. Hiervoor geldt een termijn van 26 weken. 

Voor alle procedures geldt: wordt tijdens de behandeling van de formele aanvraag om aanvullende informatie gevraagd? Dan wordt de termijn opgeschort. 

Behandelingstermijn houtopstanden

Na de melding houtopstanden krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt als een bewijs van de meldingsdatum en geeft het recht om te vellen na één maand na de ontvangstdatum genoemd in onze bevestiging. Binnen 14 maanden na deze meldingsdatum moet de velling worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding worden gedaan.  

Als wij het vellen niet toestaan, dan melden we dit binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Indien de meldingsplicht van toepassing is en de houtopstand is geveld of tenietgegaan, dan geldt een herbeplantingsplicht. 

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag kunnen leges verschuldigd zijn conform de Legesverordening natuur Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland verzorgt de legesheffing en -inning. 

  • Voor vragen over de legesverordening en het heffen van leges, kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële Concernadministratie, sectie Belastingen & Leges, telefoonnummer 070-44 17 410. 
  • Conceptverzoek of formele aanvraag van een vergunning of een ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
  • Verzoek tot een bestuurlijk oordeel
  • Verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen

Heeft u een vraag over een leges? Neem dan contact op met de Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële Concernadministratie, sectie Belastingen & Leges, telefoonnummer 070-44 17 410. Meer informatie over leges is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Vragen

Komt u er niet uit? Wij helpen graag. Tijdens kantoortijden bereikt u ons via: 070 – 21 899 02 (Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu). Of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met u op.