Alles over aanvragen

Elke aanvraag voor de Wet natuurbescherming start met een conceptaanvraag. Zorg dat u dit tijdig en zo volledig mogelijk doet, ook wanneer u start met een toetsing. Op deze pagina vindt u meer informatie over het proces, een aantal hulpmiddelen en toelichtende documenten.

Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat de provincie waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning/ontheffing bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen en vluchten met opsporings- of reddingshelikopters.

Verzoek bestuurlijk rechtsoordeel of toetsen plan

Twijfelt u of u een vergunning of ontheffing nodig heeft? Of dat uw plan of project voldoet aan de wettelijke eisen? Dan adviseren wij u om bij ons een verzoek in te dienen zodat wij met u mee kunnen kijken. Wij verzoeken u hiervoor de ‘Richtlijn advies- en toetsverzoek Wet natuurbescherming’ te volgen.

Tip: lees en controleer eerst de hulpmiddelen en toelichtende documenten beschikbaar op deze website voordat u bij ons een verzoek indient. Deze geven duidelijkheid over bovenstaande vragen.

Behandelingstermijn formele aanvraag Wet natuurbescherming

Wij streven ernaar om binnen enkele weken een conceptaanvraag te beoordelen en het resultaat hiervan met de indiener van het formulier te delen. Dit doen wij door het uitvoeren van een quick-scan. Bij de quick-scan controleren wij of de juiste essentiële documenten en informatie zijn bijgevoegd. Is de conceptaanvraag volledig? Dan wordt het concept een formele aanvraag voor een vergunning of ontheffing.

De behandeltermijn is afhankelijk van de gevolgde procedure: de reguliere procedure of de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 • Reguliere procedure: in de regel van toepassing op aanvragen om ontheffing voor beschermde soorten. Hiervoor geldt een termijn van 13 weken, die kan worden verlengd met 7 weken.
 • Uniforme openbare voorbereidingsprocedure: in de regel van toepassing op aanvragen om vergunning voor Natura 2000-gebieden. Hiervoor geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn kan verlengd worden indien dat nodig is.

Voor beide procedures geldt: wordt tijdens de behandeling van de formele aanvraag om aanvullende informatie gevraagd? Dan wordt de termijn opgeschort.

Behandelingstermijn houtopstanden

Na de melding houtopstanden krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt als een bewijs van de meldingsdatum en geeft het recht om te vellen na één maand na de ontvangstdatum genoemd in onze bevestiging. Binnen één jaar na deze meldingsdatum moet de velling worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding worden gedaan. Als wij het vellen niet toestaan, dan melden we dit binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Indien de meldingsplicht van toepassing is en de houtopstand is geveld of tenietgegaan, dan geldt een herplantplicht (artikel 4.3 van de Wnb).

Leges

Op grond van de ‘legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland‘ kunnen leges verschuldigd zijn voor de behandeling van een toets of (concept)aanvraag.

Onder aanvraag wordt verstaan:

 • Conceptaanvraag of formele aanvraag van een vergunning of een ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
 • Verzoek tot een bestuurlijk oordeel
 • Verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen

Heeft u een vraag over een leges? Neem dan contact op met de Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, sectie Belastingen & Leges. Te bereiken via Klant Contact Centrum (KCC), algemeen telefoonnummer: 070-44 16 611

Snel regelen

Op de pagina Snel regelen vindt u alle formulieren die u nodig kunt hebben. Denk hierbij aan een concept aanvraag Wnb of het aanvragen van een vooroverleg vergunning.

Komt u er niet uit? Wij helpen graag. Tijdens kantoortijden bereikt u ons via: 070 – 21 899 02 (Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu). Of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met u op.

 • Toelichting Wnb
  • Toelichting formulier conceptaanvraag Wet natuurbescherming 582 KB Download
 • Richtlijn advies en toetsverzoek Wnb
  • Richtlijn advies en toetsverzoek Wnb 58 KB Download
 • Indieningsvereisten stikstof
  • Indieningsvereisten aanvraag vergunning Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden) onderdeel stikstof 173 KB Download
 • Richtlijnen soortenbescherming
  • Richtlijn ontheffing soortenbescherming 957 KB Download
  • Richtlijn soortenmanagementplan stedelijk gebied 5.4 MB Download
 • Checklist soortenbescherming en houtopstanden
 • Tijdelijke en permanente verblijfsvoorzieningen vleermuizen en vogels
 • Handreiking alternatieve voorzieningen
  • Handreiking voor het realiseren van alternatieve nestvoorzieningen voor de huismus 208 KB Download
  • Handreiking voor het realiseren van alternatieve nestvoorzieningen voor de gierzwaluw 182 KB Download
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Wet Natuurbescherming
  • Aanvraag omgevingsvergunning: Wet Natuurbescherming 171 KB Download