Melding en ontheffingverlening houtopstanden

De Wet Natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van houtopstanden. Het gaat daarbij om vellingen en het ernstig beschadigen van houtopstanden ten gevolge van uw / aan u verwijtbaar handelen. Wij zijn per 1 januari 2017 bevoegd om meldingen te beoordelen, een kapverbod op te leggen en de volgende ontheffingen te verlenen:

 • Ontheffing herplantplicht
 • Ontheffing herplantplicht ten behoeve van herplant elders (compensatie)
 • Ontheffing herplanttermijn (uitstel)
 • Ontheffing meldingsplicht
 • Ontheffing vervangen niet aangeslagen herplant

 

Checklist


Om te bepalen of de meldings- en herplantplicht in uw geval van toepassing is kunt u gebruik maken van de online checklist houtopstanden (Deze checklist betreft nadrukkelijk  geen bestuurlijk rechtsoordeel maar een hulpmiddel).

Nationaal Netwerk Natuur (NNN)

Het is niet toegestaan om vellingen te verrichten welke de wezenlijke kenmerken en waarden van het Nationaal Netwerk Natuur (NNN, voorheen 'Ecologische hoofdstructuur') aantasten. Dit is geregeld in de provinciale ‘Verordening ruimte 2014-Actualisering 2016’. Om te bepalen of u aan het werk bent in een gebied dat is aangewezen onder de NNN kunt u de interactieve kaart raadplegen op de website van provincie Zuid-Holland. Voor vragen of verzoeken om toestemming voor vellingen in NNN-gebied dient u contact op te nemen met provincie Zuid-Holland. Deze taak is niet gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

Soortenbescherming en Natura 2000

Ten gevolge van de velling van een houtopstand kan ook sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten. Bomen kunnen namelijk fungeren als verblijfplaats voor vogels en vleermuizen. Mogelijk heeft u ook een ontheffing nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina Ontheffingverlening soorten. Hier vindt u onder andere een online checklist waarmee u een eerste inschatting kunt maken of er een ontheffing nodig is.

Naast effecten op beschermde soorten kunnen activiteiten in of nabij een Natura 2000-gebied gevolgen hebben voor kwalificerende soorten en/of habitattypen waarvoor deze gebieden zijn beschermd. Om te bepalen of u in of nabij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat, kunt u de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden  raadplegen op de website van Provincie Zuid-Holland of het Ministerie van Economische Zaken . Mogelijk heeft u ook een vergunning nodig. Meer informatie vindt u op onze pagina Vergunningverlening Natura 2000.

Machtigingen in eHerkenning
Let op: gebruikt u eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst Webformulieren gemachtigd wil worden.

 

Wij regelen dit voor

Provincie Zuid-Holland

Verwerkingstermijn & leges

 • Melding
  Na de melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt als een bewijs van de melding en geeft het recht om te kappen na één maand na onze bevestiging. Binnen één jaar na melding moet de kap worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding worden gedaan.
  Als wij het kappen niet toestaan, dan melden we dat binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Wij kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden (art. 4.2 lid 3 Wnb).
  De controle op de melding en de herplant wordt verricht door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).
 • Ontheffing
  Op een aanvraag wordt binnen een termijn van maximaal 20 weken definitief beslist. Indien tijdens de procedure om aanvullende gegevens wordt verzocht wordt deze termijn opgeschort.

Leges
Op meldingen en/of verzoeken om ontheffingen in het kader van houtopstanden is de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland niet van toepassing.
 
Ervaart u technische problemen bij het invullen van het aanvraagformulier of werkt deze niet naar behoren? Neemt u dan contact op met eloketbeheer@odh.nl. Heeft u feedback of klachten over de inhoud van het formulier dan horen wij dat graag zodat we ons formulier kunnen blijven verbeteren. Inhoudelijke opmerkingen of vragen kunt u toesturen aan vergunningen@odh.nl.