Actualisatie AERIUS Calculator op 5 oktober 2023

Naar verwachting wordt de AERIUS Calculator op 5 oktober 2023 geactualiseerd. De actualisatie heeft mogelijk betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie.

 

 

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. Het advies is daarom te wachten op de geplande actualisatie voor het indienen van een nieuwe aanvraag.

Stikstofneerslag

AERIUS Calculator wordt gebruikt om de stikstofneerslag van activiteiten op stikstofgevoelige natuurgebieden te berekenen en dient als hulpmiddel voor toestemmingverlening. Bij de jaarlijkse actualisatie worden actuele gegevens over de uitstoot en neerslag van stikstof samen met recente wetenschappelijke inzichten verwerkt in de nieuwe versie van AERIUS.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van BIJ12.