Bijeenkomst stikstof en woningbouw

Tijdens een bijeenkomst op 26 juni vertelde Omgevingsdienst Haaglanden meer over de vergunningverlening rondom stikstof. De presentatie was onderdeel van één van de deelsessies van de bijeenkomst over woningbouw en stikstof. De bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. Middenin de actuele ontwikkelingen, zijn een aantal zaken van belang rondom de natuurvergunningen voor activiteiten waar stikstofuitstoot plaatsvindt.

Inventariseren en informatie toetsen

Bij woningen is met name tijdens de bouwfase sprake van stikstofuitstoot en van mogelijke effecten op beschermde natuurgebieden. Van belang daarbij is een onderbouwde inventarisatie van de huidige situatie (de startpositie) en van de activiteiten die onder het project vallen. Houd bij een project direct rekening met de stikstofdepositie en maak een onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. Via de Aerius-calculator kan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden berekend worden. In een vooroverleg of in een conceptaanvraag voert Omgevingsdienst Haaglanden een quick scan uit of de aangeleverde informatie houdbaar is voor de vergunningprocedure.

Voorbeeld: rekenen met oude en nieuwe situatie voor de aanlegfase

Situatieschets: oude gasgestookte woningen worden vervangen door nieuwe gasloze woningen. Dan kan in de nieuwe situatie sprake zijn van een daling van de stikstofdepositie, omdat er geen depositie meer is van cv-installaties. Als er in zo’n geval een duidelijk verband is tussen de oude en de nieuwe situatie, dan kan met dit verschil in depositie gerekend worden.

Routes voor de aanvraag

In een aanvraag van een natuurvergunning voor woningbouw zijn – naast de mogelijkheden die het stikstofregistratiesysteem biedt – ook andere manieren om aan de benodigde stikstofruimte voor een natuurvergunning te komen. Goed om te weten is dat een bouwproject in veel gevallen ook doorgang kan vinden met een ecologische voortoets of met salderen. In de beleidsregels voor intern en extern salderen Zuid-Holland zijn de voorwaarden voor saldering opgenomen.

  • Salderen
    • Intern salderen: dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden met de huidige bebouwing/activiteit op de beoogde projectlocatie ten tijde van de referentiedatum van de aanwijzing van een Natura 2000-gebied
    • Extern salderen: bij extern salderen neemt een bedrijf (saldo ontvanger) stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt (saldogever). De saldo-ontvanger mag maximaal 70% van de gerealiseerde capaciteit gebruiken. De overige 30% wordt ingetrokken en draagt bij aan een depositiedaling.
  • Ecologische voortoets
  • Stikstofregistratiesysteem (SSRS)
  • Passende beoordeling
  • ADC toets (uitzonderlijk voor woningbouw)

Meer informatie

De ontwikkelingen rondom stikstof staan niet stil. Op de website van Bij12 vindt u meer informatie en actuele updates: www.bij12.nl

Alles over het aanvragen van Wnb-vergunningen en ontheffingen vindt u hier:

Alles over aanvragen