Nu live: Soorten Kansenkaart Zuid-Holland

Hoe kunnen we de woningbouw helpen versnellen en tegelijkertijd zorgen voor de bescherming van onze mooie natuur? Over deze vraag heeft Omgevingsdienst Haaglanden zich in opdracht van Provincie Zuid-Holland het afgelopen jaar gebogen. Op basis van beschikbare waarnemingen, kunstmatige intelligentie en met de kennis vanuit de literatuur en interne en externe soortenspecialisten is een kansenkaart ontwikkeld: de Soorten Kansenkaart Zuid-Holland. Deze SKK geeft inzicht in de kans op aanwezigheid van beschermde soorten in een plangebied. Zo kan in het voortraject van woningbouwprojecten tijdig rekening gehouden worden met de vereisten voor een ontvankelijke ontheffingsaanvraag.

Inzicht in de kans op aanwezigheid beschermde soorten

Op basis van beschikbare waarnemingen, kunstmatige intelligentie en met de kennis vanuit de literatuur en interne en externe soortenspecialisten is een kansenkaart ontwikkeld: de Soorten Kansenkaart Zuid-Holland. Deze SKK geeft inzicht in de kans op aanwezigheid van beschermde soorten in een plangebied. Zo kan in het voortraject van woningbouwprojecten tijdig rekening gehouden worden met de vereisten voor een ontvankelijke ontheffingsaanvraag.

Gedeputeerden Anne Koning en Berend Potjer: “Wanneer bouwers beschermde soorten op tijd een plek geven in een ontwerp, dan snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds voorkomen zij vertraging door de verplichtingen die de Wet natuurbescherming met zich mee kan brengen. Aan de andere kant creëren zij een natuurinclusieve omgeving, die ruimte biedt aan beschermde soorten. Daarom hebben we de Soorten kansenkaart laten ontwikkelen vanuit onze begroting voor wonen.”

Een mooi stuk werk van onze specialisten

In gesprek met Christiaan van der Kamp, directeur Omgevingsdienst Haaglanden, over de nieuw ontwikkelde Soorten Kansenkaart Zuid-Holland:

De Soorten Kansenkaart Zuid-Holland, wat is dat precies?
“De kaart is een gebruiksvriendelijke geo-applicatie die voor elke locatie in Zuid-Holland inzicht geeft in de kans op aanwezigheid van zes veel voorkomende beschermde soorten. Die kans is gebaseerd op de waarnemingen en informatie uit de literatuur en van soortenspecialisten. Ook is het doorgerekend met kunstmatige intelligentie. Een mooi stuk werk van onze specialisten op dit gebied.”

Waarom was er hier een noodzaak voor?
“Het gaat niet zozeer over een noodzaak, maar eerder over een grote meerwaarde. Er is namelijk grote behoefte aan informatie over het voorkomen van stedelijke soorten waarvoor veel ontheffingen  worden aangevraagd in het kader van bijvoorbeeld de woningbouw. Deze kaart komt aan die informatiebehoefte tegemoet.”

Hoe gaat de kaart de woningbouwopgave helpen versnellen?
“Bijna dagelijks lezen we in het nieuws dat er een grote woningbouwopgave is en dat het realiseren (en renoveren) van al die woningen veel tijd vergt. Niet alleen planologisch: indien er beschermde soorten in het plangebied voorkomen, is ook de Wet natuurbescherming relevant. Als dat het geval is, moet er tijdig ecologisch onderzoek worden gedaan en moet op basis van dat onderzoek een aanvraag voor een ontheffing worden ingediend. De kaart geeft dan juist in het voortraject inzicht in de kans dat in het bewuste gebied die stedelijke soorten aanwezig zijn. In dat geval kan tijdig het ecologisch onderzoek worden gedaan. Nu komt het geregeld voor dat woningbouwprojecten grote vertraging ondervinden, omdat niet alle aanwezige  soorten onderzocht zijn en er dan opnieuw  (soms jaarrond) onderzoek uitgevoerd moet worden.”

Hoe helpt de kaart verzekeren dat onze natuur voldoende beschermd blijft?
“Nu bestaat de kans dat door nieuwbouw, sloop en renovatie van huizen beschermde soorten worden gedood of een leefgebied van die soorten verloren gaat. Door de natuurinformatie van de soorten voor heel de provincie op één plek voor een ieder beschikbaar te stellen, kunnen die soorten beter worden beschermd. Ik hoop dat dit bijdraagt om meer natuur inclusieve wijken aan te leggen en de bebouwde omgeving zeer geschikt te maken voor deze beschermde soorten.”

Is de kaart dan alleen voor bouwers en ontwikkelaars?
“Nee, juist ook voor de ecologische adviesbureaus die worden betrokken bij de voorbereiding van de woningbouw. Maar ook voor andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers.”

Hoe ziet de toekomst van de kaart eruit?
“Dit is een eerste versie van de kaart. Die zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd met de waarnemingen uit de nationale databank NDFF. Over een aantal maanden gaan we het gebruik evalueren. Als de ervaringen goed zijn, willen we de kaart uitbreiden met meer natuurdata (ook van meer gemeenten) en van de ecologische adviesbureaus. Ook willen we de belangrijke verblijfplaatsen van beschermde soorten in de kaart opnemen. Het uiteindelijke doel is dat het zo goed gaat met alle soorten, dat we bij ingrepen niet meer bezorgd hoeven te zijn voor de effecten daarvan. We bouwen dan namelijk altijd natuur inclusief en we maken voor de flora en fauna ruimte in de wijken en op bedrijventerreinen. Daar moeten we naar toe.”

Weet wat er leeft: gebruik de SKK applicatie

Wilt u meer informatie over de kaart en alvast inzicht krijgen in uw plangebied? Vanaf vandaag is de Soorten Kansenkaart Zuid-Holland beschikbaar op onze website. Klik hier verder.