Ureumboekhouding

Veel glastuinbouwbedrijven hebben een zogenaamde warmte-krachtkoppeling (WKK). Voor het verwijderen van de stikstofoxiden die vrijkomen uit de rookgassen wordt vaak ureum gebruikt. In de wet zijn monitoringseisen vastgesteld voor dit ureum. Heeft u een WKK met een emissiereductietechniek zonder continue meting? Dan moet u een ureumboekhouding bijhouden.

Een goede ureumboekhouding laat zien dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden. Daarvoor is meer nodig dan alleen het bijhouden van het verbruik van ureum voor de rookgasreiniging. Op deze manieren kunt u voldoen aan de registratie-eisen van ureum:

  • Door middel van een continue NOx-meting;
  • Met behulp van een boekhouding.

Gezamenlijk met de branche (Glastuinbouw Nederland) zijn afspraken gemaakt over hoe een goede boekhouding eruit kan zien. De handleiding kan ook worden gebruikt door andere sectoren, zoals zorginstellingen. De handleiding gaat hier uitvoerig op in. Ook vindt u een beschrijving van de regelgeving en het proces, de taken van ondernemers en andere betrokkenen (leveranciers van gasmotoren en rookgasreinigers, meetbureaus) en de taken van de toezichthouder.

Omgevingsdienst Haaglanden heeft ook een aantal hulpdocumenten opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten van de handleiding verder uitgewerkt.