Beschermde soorten en ontheffingen

Net als in de rest van Nederland en Europa bevinden zich in Zuid-Holland vele beschermde dier- en plantensoorten. Gaat u een activiteit uitvoeren die mogelijk effect heeft op een beschermde soort? Dan komt u in aanraking met de Wet natuurbescherming. Denk hierbij aan activiteiten zoals het slopen, verduurzamen of verbouwen van een pand of woning, het bouwen en realiseren van nieuwe bouwwerken en het beheren van bestaande natuur. Hebben de activiteiten mogelijke negatieve gevolgen voor die beschermde soorten? Dan moet hiervoor een ontheffing Wnb worden aangevraagd. Denk hierbij aan verstoringen door geluid en licht en het vernielen of verwijderen van nest-/verblijfsplaatsen en foerageergebieden.

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan uw geplande activiteit nagaat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. En of hiervoor een ontheffing Wnb nodig is. Die aanvraag wordt getoetst aan de eisen die de wet daaraan stelt.

1. Geldt er voor uw activiteit een ontheffingsplicht?

Met gebruik van de checklist soortenbescherming krijgt u inzicht of er wellicht een ontheffingsplicht geldt voor uw activiteit.

2. Is er een kans dat er beschermde soorten aanwezig zijn in uw plangebied?

Maak gebruik van de Soorten Kansenkaart Zuid-Holland om hier inzicht in te krijgen en start zo spoedig mogelijk met ecologisch onderzoek. Lees hier meer informatie over de SKK.

3. Wat moet er in een goede ontheffingsaanvraag en ecologisch onderzoek staan?

Voorkom een onvolledige ontheffingsaanvraag door gebruik te maken van het document richtlijn ontheffing soortenbescherming. De aandachtspunten in deze richtlijn zijn bedoeld voor het opstellen van uw conceptaanvraag en voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek

4. Wat zijn goede alternatieve voorzieningen voor beschermde diersoorten?

Wanneer er alternatieven voorzieningen in het kader van de Wnb getroffen dienen te worden kunt u gebruikmaken van de handreikingen alternatieve voorzieningen (huismus & gierzwaluw) ter ondersteuning in het keuzeproces. 

Er is niet altijd een ontheffing nodig

Niet voor alle handelingen en voor alle diersoorten is een ontheffing nodig. Er zijn uitzonderingen, lees hiervoor de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ook maakt de Wet natuurbescherming in artikel 3.31 een uitzondering op de ontheffingsplicht indien aantoonbaar gebruik gemaakt wordt van een door Het Rijk goedgekeurde gedragscode. Op de website van RVO vindt u alle informatie over gedragscodes.

Wilt u iets melden over een gedragscode? Neem dan contact op met de Unit Groen Bodem en Opsporing van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van: ‘melding gedragscode Wnb’

Gebiedsgerichte ontheffingen

Een gebiedsgerichte ontheffing kan worden aangevraagd voor:

  • het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling;
  • voor beheer en onderhoud op grotere schaal.

Deze ontheffingen kunnen worden aangevraagd via een SoortenManagementPlan (SMP). Een SMP biedt een gebiedsgerichte aanpak voor activiteiten over een langere periode. De huidige projectgerichte aanpak wordt hiermee vervangen. Met een SMP wordt gewerkt met grotere ruimtelijke eenheden. Binnen deze eenheden vinden diverse werkzaamheden plaats, zijn complexe netwerken van beschermde soorten en functies aanwezig en worden deze in stand gehouden. Een goed SMP biedt door de gebiedsbrede aanpak meer kansen voor een betere soortenbescherming dan de huidige situatie. Voor meer informatie over een SMP verwijzen wij naar de richtlijn soortenmanagementplan stedelijk gebied.

Oprichten opvangcentra voor dieren

Dieren kunnen gewond of ziek raken, of afgestaan worden door hun eigenaar. Ze worden dan opgevangen in gespecialiseerde opvangcentra. Voor het oprichten van een opvangcentrum voor dieren is een ontheffing nodig. Voor een ontheffing voor de opvang van zeezoogdieren, uitheemse dieren en invasieve exoten kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de opvang van inheemse diersoorten kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

U krijgt alleen een ontheffing als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging;
  • U houdt een register;
  • Uw opvangcentrum voor inheemse of uitheemse soorten heeft hetzelfde doel als dat uit de bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten;
  • De doelstelling van opvangcentrum voor invasieve exoten komt overeen met de doelstellingen in de bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten;
  • Ook voldoet het opvangcentrum aan alle overige voorschriften uit de bijlage van de Beleidsregels.