Beschermde soorten en ontheffingen

Net als in de rest van Nederland en Europa bevinden zich in Zuid-Holland vele beschermde dieren- en plantensoorten. Gaat u een activiteit uitvoeren die mogelijk effect heeft op een beschermde soort? Dan komt u in aanraking met de Wet natuurbescherming. Aan de hand van ontheffingen regelen we op welke manier activiteiten plaats kunnen vinden die gevolgen hebben voor beschermde soorten. Hierbij kunt u denken aan verstoringen zoals: geluid en licht, nestplaatsen en foerageergebieden. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan uw geplande activiteit nagaat of hiervoor een ontheffing nodig is.

Met gebruik van de checklist soortenbescherming krijgt u inzicht of er wellicht een ontheffingsplicht geldt voor uw activiteit. Voorkom een onvolledige ontheffingsaanvraag door gebruik te maken van het document richtlijn ontheffing soortenbescherming. De aandachtspunten in deze richtlijn zijn bedoeld voor het opstellen van uw conceptaanvraag en voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek. Moeten er alternatieve voorzieningen geplaatst worden? Deze shortlist dient als ondersteuning voor het keuzeproces.

Er is niet altijd een ontheffing nodig

Niet voor alle handelingen en voor alle diersoorten is een ontheffing nodig. Er zijn uitzonderingen, lees hiervoor de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ook maakt de Wet natuurbescherming in artikel 3.31 een uitzondering op de ontheffingplicht indien aantoonbaar gebruik gemaakt wordt van een door Het Rijk goedgekeurde gedragscode. Op de website van RVO vindt u alle informatie over gedragscodes.

Melding gedragscodes

Wilt u iets melden over een gedragscode? Neem dan contact op met de Unit Groen Bodem en Opsporing van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van: ‘melding gedragscode Wnb’.

Gebiedsgerichte ontheffingen

Een gebiedsgerichte ontheffing kan worden aangevraagd voor:

  • het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling;
  • voor beheer en onderhoud op grotere schaal.

Deze ontheffingen kunnen worden aangevraagd via een SoortenManagementPlan (SMP). Een SMP biedt een gebiedsgerichte aanpak voor activiteiten over een langere periode. De huidige projectgerichte aanpak wordt hiermee vervangen. Met een SMP wordt gewerkt met grotere ruimtelijke eenheden. Binnen deze eenheden vinden diverse werkzaamheden plaats, zijn complexe netwerken van beschermde soorten en functies aanwezig en worden deze in stand gehouden. Een goed SMP biedt door de gebiedsbrede aanpak meer kansen voor een betere soortenbescherming dan de huidige situatie. Voor meer informatie over een SMP verwijzen wij naar de richtlijn soortenmanagementplan stedelijk gebied.

Tijdelijke natuur op braakliggend terrein

Op braakliggende terreinen kunnen flora en fauna de ruimte krijgen door tijdelijke natuur te realiseren. Op deze manier wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd. U kunt dit voor uw gebied regelen via een ontheffing of via de Gedragscode Tijdelijke Natuur. In beide gevallen moet u vooraf dezelfde informatie overleggen. Een ontheffing voor tijdelijke natuur regelt vooraf dat de grondeigenaar de natuur – en daarmee beschermde soorten – mag verwijderen op het moment dat gestart wordt met het inrichten van het terrein.

U heeft geen ontheffing nodig als aantoonbaar gewerkt wordt volgens of voldaan wordt aan de voorwaarden in de Gedragscode tijdelijke natuur. Voor meer informatie kun u terecht op de website van Tijdelijke Natuur of raadpleegt u de Beleidslijn Tijdelijke Natuur van het Ministerie van Economische Zaken van 10 september 2015.

Oprichten opvangcentra voor dieren

Dieren kunnen gewond of ziek raken, of afgestaan worden door hun eigenaar. Ze worden dan opgevangen in gespecialiseerde opvangcentra. Voor het oprichten van een opvangcentrum voor dieren is een ontheffing nodig. Voor een ontheffing voor de opvang van zeezoogdieren, uitheemse dieren en invasieve exoten kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de opvang van inheemse diersoorten kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

U krijgt alleen een ontheffing als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging;
  • U houdt een register;
  • Uw opvangcentrum voor inheemse of uitheemse soorten heeft hetzelfde doel als dat uit de bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten;
  • De doelstelling van opvangcentrum voor invasieve exoten komt overeen met de doelstellingen in de bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten;
  • Ook voldoet het opvangcentrum aan alle overige voorschriften uit de bijlage van de Beleidsregels.

Let op! Natura 2000-gebieden

Controleer of u in of bij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat via de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden. Er kan sprake zijn van een vergunningplicht wanneer uw activiteit effect heeft op één van deze beschermde gebieden.