Houtopstanden

Gaat u een boom kappen of vellen? In de Wet natuurbescherming is de bescherming van houtopstanden geregeld. Houtopstanden zijn zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken en hakhout of griend die een oppervlakte vanaf 10 are beslaan, of een rij van 20 bomen of meer. De vastgestelde begrenzingen ‘bebouwde kom houtopstanden’ van de gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland vindt u hier. Niet alle houtopstanden vallen onder de Wnb. Bijvoorbeeld houtopstanden op een erf of in een tuin bij een woning. Gaat u de houtopstand geheel of gedeeltelijk kappen of vellen dan geldt een meldings- en herplantplicht.

Uitzonderingen en vrijstellingen

In de wet zijn uitzonderingen opgenomen waarvoor de meldings- en herplantplicht niet van toepassing is. In aanvulling hierop, zijn via de provinciale verordening bepaalde vellingen vrijgesteld. Met behulp van de checklist houtopstanden, kunt u nagaan of voor uw geplande activiteit de meldings- en herplantplicht van toepassing is.

Melding of ontheffing

Wij kunnen op grond van artikel 4.5, eerste en derde lid, van de Wet natuurbescherming, de volgende ontheffingen verlenen:

  • Ontheffing meldingsplicht (art. 4.2, eerste lid, Wnb);
  • Ontheffing herplanttermijn (art. 4.3, eerste lid, Wnb);
  • Ontheffing herplantplicht op dezelfde grond als de gevelde opstand (art. 4.3, eerste lid, Wnb);
  • Het vervangen van herbeplanting binnen de gestelde herplanttermijn indien deze niet is aangeslagen (art. 4.3, tweede lid, Wnb);
  • Overdracht van plicht tot herbeplanting bij overdragen van eigendom van grond (art. 4.3, vijfde lid, Wnb).

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het toekennen van een ontheffing zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland § 3.9.5 Houtopstanden en herbeplanting.

Let op! Natura 2000-gebied of soortenbescherming

Controleer of u in of bij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat. Dit kunt u doen via de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden. Er kan sprake zijn van een aanvullende vergunningplicht wanneer uw activiteit effect heeft op een van deze beschermde gebieden.

Soortenbescherming

Naast effecten op Natura 2000-gebieden, kan ook sprake zijn van een aanvullende ontheffingplicht voor soortenbescherming. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen of als migratieroute van vleermuizen.