Wet natuurbescherming

Alles over aanvragen

Elke aanvraag voor de Wet natuurbescherming start met een conceptaanvraag. Zorg dat u dit tijdig en zo volledig mogelijk doet, ook wanneer u start met een toetsing. Om u hierbij van dienst te zijn lichten wij op deze pagina het proces omtrent vergunning- en ontheffingsaanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden toe. Ook vindt u hier een aantal hulpmiddelen en toelichtende documenten. Bij gebruik hiervan kunnen wij samen met u zorgen voor inhoudelijk goede aanvragen en efficiënte vergunningverlening.

Bevoegd gezag
Het is van belang dat een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of het indienen van een melding bij het juiste bevoegd gezag wordt ingediend. De hoofdregel is dat de provincie waarbinnen de activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag is. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning/ontheffing bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen en vluchten met opsporings- of reddingshelikopters.

Verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of het toetsen van een plan, project ed.
Mocht u twijfelen of u een vergunning of ontheffing nodig is of dat uw plan of project voldoet aan de wettelijke eisen, heeft u de mogelijkheid om voorafgaand aan uw conceptaanvraag een verzoek in te dienen. Het is dan raadzaam om bijvoorbeeld een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van een plan, project of andere handeling op te stellen en in te dienen bij ons. Deze kunt u indienen via vergunningen@odh.nl. Vermeld daarbij duidelijk wat uw verzoek is en of het gaat om gebiedsbescherming, soortenbescherming, ongediertebestrijding of houtopstanden. Wij raden aan de hulpmiddelen en toelichtende documenten hieronder voorafgaand aan uw verzoek goed door te nemen en op te volgen.

Conceptaanvraag Wet natuurbescherming
Als het u duidelijk is dat u een vergunning of ontheffing nodig heeft voor uw activiteit, of een melding moet indienen en u heeft de daarvoor alle noodzakelijke gegevens en bescheiden beschikbaar, dan kunt u gebruik maken van het formulier Conceptaanvraag Wet natuurbescherming. Wij voeren een quick scan uit of uw conceptaanvraag voldoende is om als formele aanvraag te worden beschouwd. Wij gaan hierbij na of de juiste essentiële documenten en informatie zijn bijgevoegd. Als de uitkomst van de quick scan is dat de conceptaanvraag voldoet, dan kunnen wij hetzelfde formulier in overleg met u als definitieve, formele aanvraag beschouwen en in behandeling nemen. Tijdens de uitgebreide inhoudelijke beoordeling van de formele aanvraag kan aan u nog aanvullende noodzakelijke informatie worden gevraagd. Als de conceptaanvraag als onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt u hiervan bericht. U kunt dan opnieuw een conceptaanvraag indienen, aangevuld met verbeterde informatie.

Op deze pagina vindt u de documenten en digitale formulieren Wet natuurbescherming die u kunt gebruiken voor: 

 1. een vergunning gebiedsbescherming (inclusief stikstof),
 2. een ontheffing soortenbescherming,
 3. beheer & schadebestrijding, 
 4. een melding of ontheffing houtopstanden.

Wij raden aan de hulpmiddelen en toelichtende documenten hieronder voorafgaand aan het invullen van het formulier Conceptaanvraag Wet natuurbescherming goed door te nemen en op te volgen. Bent u gestart met het invullen van het formulier, wacht met het verzenden als u nog documenten en informatie moet verzamelen.

Checklists

 • Checklist Soortenbescherming
  Bepaal voorafgaand aan uw activiteit of een ontheffing nodig is met behulp van deze checklist wanneer het gaat om ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en onderhoud, onderwijs of onderzoek.
 • Checklist Houtopstanden
  Bepaal voorafgaand aan uw geplande activiteit met behulp van de checklist of de meldings- en herplantplicht in uw geval van toepassing is.

Indieningsvereisten stikstof


Richtlijnen soortenbescherming

 • Richtlijn ontheffing soortenbescherming 
  Het doel van deze publicatie is de onderdelen te gebruiken in een aanvraag voor de Wet natuurbescherming in het kader van soortenbescherming.
 • Richtlijn soortenmanagementplan stedelijk gebied 
  Het doel van deze publicatie is dat de onderdelen en tabellen gebruikt kunnen worden als leidraad voor het opstellen van een soortenmanagementplan door een aanvrager van een vergunning onder de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland.


Formulier Conceptaanvraag Wnb en documenten


Overige aanvraagformulieren Wnb
Onderstaande formulieren zijn nog niet digitaal en kunnen na invullen ingediend worden via vergunningen@odh.nll.


Registratie verblijfsvoorziening vleermuizen en vogels


Machtigingen in eHerkenning
Gebruikt u eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst 'Webformulieren' gemachtigd wil worden.

Technische problemen of suggesties? 
Ervaart u technische problemen bij het invullen van het digitale formulier of werkt deze niet naar behoren? Neemt u dan contact op met eloketbeheer@odh.nl. Heeft u feedback of klachten over de inhoud van het formulier dan horen wij dat graag zodat we ons formulier kunnen blijven verbeteren. Inhoudelijke opmerkingen of vragen kunt u toesturen aan vergunningen@odh.nl.

Behandelingstermijn formele aanvraag Wet natuurbescherming
Wij streven ernaar om binnen enkele weken een conceptaanvraag te beoordelen en het resultaat hiervan met de indiener van het formulier te delen. Wanneer een conceptaanvraag als voldoende is beoordeeld en er sprake is van een formele aanvraag voor een vergunning of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, dient binnen een termijn van 13 weken, die kan worden verlengd met 7 weken, te worden beslist. Indien tijdens de behandeling van de formele aanvraag om aanvullende gegevens wordt verzocht, wordt deze termijn opgeschort. Om de (concept)aanvraag voor u en voor ons soepel te laten verlopen, raden wij u aan om te gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen op deze pagina. 

Behandelingstermijn houtopstanden
Na de melding houtopstanden krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt als een bewijs van de meldingsdatum en geeft het recht om te vellen na één maand na de ontvangstdatum genoemd in onze bevestiging. Binnen één jaar na deze meldingsdatum moet de velling worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding worden gedaan. Als wij het vellen niet toestaan, dan melden we dit binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Indien de meldingsplicht van toepassing is en de houtopstand is geveld of tenietgegaan, dan geldt een herplantplicht (artikel 4.3 van de Wnb).

Leges
Op grond van de 'legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland' kunnen leges verschuldigd zijn voor de behandeling van een toets of aanvraag. 

Onder aanvraag wordt verstaan:

 • Formele aanvraag van een vergunning of een ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
 • Verzoek tot een bestuurlijk oordeel
 • Verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen


Vragen over leges
De provincie Zuid-Holland verzorgt de legesheffing en -inning. Voor vragen over wanneer er een leges plicht ontstaat en de tarieven verwijzen wij u door naar de legesverordening Wnb 2020 (ook geldig in 2021). Indien de legesverordening geen antwoord geeft op uw vraag, kunt u contact opnemen met de Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, sectie Belastingen & Leges. Te bereiken via Klant Contact Centrum (KCC), algemeen telefoonnummer: 0704416611