Actueel

20.11.2018  > De resultaten uit de Werksessies Duurzaamheid

Meer waterstof economie? Kijk naar de mogelijkheden om de huidige LPG stations om te bouwen naar waterstofstations. Meer circulaire bedrijventerreinen? Maak het mogelijk door leerlingen en studenten innovatieve oplossingen te laten aandragen bij bedrijven.   Lees hier meer over de resultaten uit de Werksessies Duurzaamheid!   ... lees volledig bericht

16.10.2018  > Werksessies Duurzaamheid in Haaglanden

Brainstormen, keuzes maken en resultaten delen. Dat gaan vertegenwoordigers van gemeenten in Haaglanden en de provincie doen tijdens de Werksessies Duurzaamheid op vrijdag 19 oktober. We gaan van breed naar smal, bijvoorbeeld hoe we een ruim begrip als circulaire econonomie vertalen naar een uitvoerbaar project. ... lees volledig bericht

29.06.2018  > Nieuw bestuur officieel geïnstalleerd

Donderdag 28 juni vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling plaats. Nu de collegevorming in de regio Haaglanden vrijwel voltooid is, verwelkomen we nieuwe leden in ons algemeen en dagelijks bestuur. De twee gedeputeerden Rik Janssen en Jeanette Baljeu zorgen voor continutiteit; naast hen hebben 11 wethouders zitting in het Algemeen Bestuur - waarvan er tien nieuw zijn. ... lees volledig bericht

22.06.2018  > We dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit

In de glastuinbouw komen diverse stoffen in het drainagewater bij de teelt van gewassen. Voordat het restwater wordt geloosd op het riool, is het nodig om de gewasbeschermingsmiddelen eerst af te breken in een zuiveringsinstallatie. Zo verbetert de waterkwaliteit en daarmee is het een actueel onderwerp voor glastuinbouwers en voor onze toezichthouders. Zeker nu de nieuwe zuiveringsplicht in werking is. Een vakblad ging met ons op reportage. ... lees volledig bericht

24.05.2018  > Jaarimpressie 2017

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) zette zich ook in 2017 in voor een schoner milieu, natuurbehoud en een veilige, duurzame leefomgeving. Dit uit naam van de negen gemeenten uit Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland. De kerncijfers en de belangrijkste werkzaamheden zijn weergegeven in de jaarimpressies 2017 per deelnemer. Naast deze jaarimpressies kunt u hier ook het Koerplan 2018-2021 bekijken. ... lees volledig bericht

16.04.2018 18:00 > Algemeen Bestuur ODH heeft Koersplan 2018-2021 vastgesteld

De Omgevingsdienst heeft in samenspraak met het bestuur de koers en beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd in het Koersplan ODH 2018-2021. Dit plan gaat onder meer over de toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke voorbereidingen op de Omgevingswet, over de ambtelijke samenwerking met de tien partners en over de uitwerking en concretisering van het ambitieniveau en de opdracht van de dienst.  ... lees volledig bericht

22.03.2018 10:15 > Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd

De afgelopen jaren werd het oppervlaktewater in glastuingebieden steeds iets schoner. Al sinds 2013 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden samen met haar handhavingspartners, het Hoogheemraadschap van Delfland en de afdeling Riolering en waterbeheersing van de gemeente Westland de handen ineen geslagen om omissies ten aanzien van het gebruik van de riolering, het lozen op het oppervlaktewater en de bodem en andere onwenselijke waterstromen in de glastuinbouwsector te voorkomen. Dit wordt gedaan met de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’.  ... lees volledig bericht

19.03.2018 15:00 > Honderdste pre-advies voor Landal GreenParks

Landal GreenParks heeft het 100e pre-advies van het Kernteam EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) in ontvangst genomen. Het bedrijf heeft een uitgebreid energieonderzoek uitgevoerd op alle 9 parkvestigingen. Tevens is een plan van aanpak voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen per vestiging opgenomen in de EED-auditrapportage. Landal is ambitieus ten aanzien van de energiebesparing op haar bungalowparken. Reden genoeg voor het Kernteam EED om de bevoegde gezagen te adviseren en akkoord te gaan met het onderzoek dat het bedrijf naar de besparingsopties heeft uitgevoerd.  ... lees volledig bericht

8.03.2018 18:00 > Symposium 14 maart: Veiligheid in de fysieke leefomgeving

Het is al jarenlang onderwerp in het publieke en politieke debat: veiligheid. En iedereen heeft er mee te maken en het kan van alles zijn. Veiligheid speelt ook in de fysieke leefomgeving. Woensdag 14 maart organiseert de ODH in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een symposium in Den Haag waarbij we het daar over gaan hebben: veiligheid in de fysieke leefomgeving. Met professionals en belangstellenden die in hun werk zijdelings, intensief of op andere wijze met veiligheid in de fysieke leefomgeving te maken hebben, verkennen we wat dat is. Dit alles vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de Omgevingswet.       ... lees volledig bericht